RÅ 2006 not 204

Överklagbarhet, beslut som inte ansetts kunna överklagas / Kammarrätts beslut att återförvisa mål till åklagarkammare

Not 204. Överklagande av I.I. av beslut ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åklagarkammaren i Jönköping beslutade den 19 oktober 2005 att lämna en begäran från I.I. om "datalistorna, besked över ärenden, som (han) föranstaltat som åklagarärenden vid Jönköpingsåklagarkammaren under den tid, de år som är, varit, oavsett (hans) skrivelser adresserats till polis- eller åklagarmyndigheterna" utan åtgärd. - I.I. överklagade åklagarkammarens beslut i en skrift, rubricerad "Insynsvägransbeslutsseriebrotten". -Kammarrätten i Jönköping (2006-03-28, Rosén, Gårdmark, Berg): Skäl för beslutet. Kammarrätten gör följande bedömning. Enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) får enskild föra talan mot beslut varigenom myndighet har avslagit hans begäran att få ta del av handling. Detta förfarande förutsätter att den myndighet som förvarar handlingen har meddelat ett särskilt beslut i frågan. Något sådant beslut som innebär att I.I:s begäran har avslagits kan inte anses ha fattats i förevarande ärende. I.I:s talan kan därför inte tas upp till prövning enligt nämnda bestämmelse. - I.I:s framställan till åklagarkammaren kan inte uppfattas på annat sätt än som en begäran om att få del av allmän handling. En sådan framställan kan, oavsett vad den i övrigt och i likhet med ett flertal tidigare framställningar innehåller, inte lämnas utan åtgärd. - Kammarrätten avvisar överklagandet och återförvisar I.I:s framställan till åklagarkammaren för prövning enligt sekretesslagen. - I.I. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2006-12-19, Nordborg, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i den del målet gäller kammarrättens beslut att avvisa I.I:s överklagande. - I målet i övrigt gör Regeringsrätten följande bedömning. - Enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan mot ett beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. - Kammarrättens beslut kan inte anses innefatta något avgörande som inverkar på målets utgång. Det får därmed inte överklagas. I.I:s talan i denna del skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd såvitt avser kammarrättens beslut att avvisa I.I:s överklagande. Kammarrättens avgörande står därför fast i denna del. - Regeringsrätten avvisar I.I:s överklagande i övrigt. (fd I 2006-11-29, Löndahl)