RÅ 2006 not 209

Skattesatsen 6 procent skulle tillämpas på Sudokuböcker (förhandsbesked)

Not 209. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde ICA Sverige AB bl.a. följande. Sudokuböcker introducerades i Sverige under sommaren 2005. Sudokuböcker säljs bl.a. hos bokhandlare och utges av ett flertal bokförlag. Hos ICA ingår Sudokuböckerna i boksortimentet i fråga om intern varugruppsklassificering och dessa böcker är placerade på bokavdelningarna. - Då bolaget inte importerar eller exporterar Sudokuböcker, och i nuläget inte heller har några planer på att göra så, saknas formell möjlighet att erhålla ett skriftligt så kallat bindande klassificeringsbesked av Tullverket. Enligt muntlig uppgift från Tullverket omfattas dock Sudokuböcker av tulltaxenummer 4901 999 0000. - Bolagets skattekontor har i ett brevsvar bedömt att till skattekontoret insända exemplar av Sudokuböcker omfattas av momssatsen 25 procent. Bolagets uppfattning är dock att ifrågavarande Sudokuböcker skall anses omfattas av momssatsen 6 procent. Då frågan torde vara oprövad på annat vis än i form av ett icke bindande brevsvar, måste rättsläget anses vara oklart. - Bolaget ställde följande fråga. Vilken momssats skall tillämpas vid försäljning av Sudokuböckerna "Stora Sudokuboken", "Sudoku, Andra boken med sifferpussel" samt "Mera Sudoku"? -Skatterättsnämnden (2006-08-18, Wingren, ordf., Edlund, Alhager, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Mervärdesskatt skall tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för samtliga med ansökan avsedda varor. - Motivering. Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1 skall skatten tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam. - Att en lägre skattsats än den normala får tillämpas för de i bestämmelserna angivna varorna följer av artikel 12.3 a tredje stycket och bilaga H till det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). - I förarbetena till bestämmelserna anförs att den Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen, EG:s tulltaxa, lämpar sig väl att använda som ledning för att avgränsa de varor som skall beskattas med den reducerade skattesatsen. Avsikten är således att om varan ingår i tulltaxenumren 4901-4905 föreligger en presumtion för att varan omfattas av tillämpningsområdet för tredje stycket 1 och motsatsvis är presumtionen att varan inte omfattas av tillämpningsområdet för denna punkt om den ingår i ett annat tulltaxenummer (prop. 2001/02:45 s. 43 f.). Till nr 4901 hänförs tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad. - I sitt yttrande över den föreslagna lagregleringen uttalade Lagrådet att de kategorier av varor som räknas upp i punkten 1 enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt skall ges den innebörd de har i allmänt språkbruk och att det främst är i fall då innebörden är otydlig som tulltaxan behöver tillgripas som ett hjälpmedel vid tolkningen. Lagrådet tillade att det följer av normala metoder för lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden för regleringen, bör tjäna till ledning vid tolkningen (prop. 2001/02:45 s. 76). - Nämnden gör följande bedömning. - Avgörande för om en trycksak skall omfattas av den lägre skattesatsen är enligt det föregående om den enligt allmänt språkbruk eller med ledning av den klassificering som kan göras utifrån tulltaxan kan hänföras till någon av de varor som räknas upp i det aktuella lagrummet. - De i ärendet ingivna varorna har samma form och utseende som en bok och torde i allmänt språkbruk också rubriceras som en bok. Det förhållandet att merparten av varornas innehåll utgörs av diverse pussel förtar inte detta intryck. Nämnden finner därför att varorna redan på grund härav omfattas av bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 första strecksatsen ML och att mervärdesskatt skall tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget. - En sådan bedömning får också anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet. - Skatteverket överklagade beslutet och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för de i ansökan avsedda varorna. Till stöd för sin talan åberopade Skatteverket vad som anförts i ärendet hos Skatterättsnämnden samt tillade följande. Bedömningen av om en trycksak omfattas av den reducerade skattesatsen skall inte göras enbart utifrån varornas utseende eller deras yttre form. Att de aktuella tryckalstren har samma form och utseende som en bok medför därför inte i sig att de skall omfattas av den reducerade skattesatsen. Enligt Skatteverkets uppfattning är det avgörande i förevarande fall om tryckalstren är avsedda för egentlig läsning. Den text som finns i de aktuella tryckalstren är av helt underordnad betydelse i förhållande till tryckalstrens huvudsakliga och väsentliga innehåll, s.k. sudokupussel avsedda att fyllas i. Enligt Skatteverkets bedömning kan tryckalstren därför inte hänföras till någon av kategorierna KN 4901 - 4905. ICA Sverige AB bestred bifall till överklagandet och åberopade vad bolaget tidigare anfört i ärendet. - Regeringsrätten (2006-12-20, Billum, Eliason, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2006-11-29, Lundström)