RÅ 2006 not 213

Återförvisning skedde då kammarrätt prövat fel mål / Återförvisning skedde då kammarrätt i resningsärende prövat fel mål

Not 213. Ansökan av A.H. om resning i mål om indragen förtidspension. - Skåne läns allmänna försäkringskassa beslutade den 9 maj 2001 att dra in A.H:s fjärdedels förtidspension fr.o.m. maj 2001 med hänvisning till att hennes arbetsförmåga väsentligt förbättrats. Länsrätten i Skåne län avslog i dom den 8 april 2002 hennes överklagande av beslutet (mål nr 5320-01). Sedan A.H. överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg den 16 januari 2003 att inte meddela prövningstillstånd. A.H. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 19 december 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Skåne läns allmänna försäkringskassa beslutade den 13 september 2001 att A.H. var återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald förtidspension med 78 108 kr för tiden januari 1998 - april 2001. Länsrätten i Skåne län avslog i dom den 30 september 2002 hennes överklagande av beslutet (mål nr 11521-01). Sedan A.H. överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg den 27 mars 2003 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 6441-02). - A.H. ansökte hos Kammarrätten i Göteborg om resning och yrkade att Länsrättens i Skåne län dom angående indragning av förtidspension skulle ändras. Hon bifogade ett tjänstgöringsintyg och anförde bl.a. följande. Försäkringskassans motivering till beslutet att dra in hennes förtidspension var att heltidsarbete utförts. Hon har inte utfört något heltidsarbete utan har maximalt arbetat 35 timmar per vecka. Heltidsarbete kan därmed inte vara skäl för att dra in hennes rätt till förtidspension. - Kammarrätten i Göteborg avslog i beslut den 6 april 2004 A.H:s resningsansökan. I sitt beslut prövade kammarrätten hennes ansökan som om den avsåg resning i målet om återbetalning av förtidspension. - A.H. överklagade kammarrättens beslut och anförde bl.a. följande. Hon har ansökt om resning i målet om indragning av rätt till förtidspension. Kammarrätten har i sitt avslag av resningsansökan byggt sin argumentering utifrån ett annat ärende i vilket hon inte ansökt om resning. Hon hemställde att rätt underlag skulle användas vid handläggningen av hennes resningsansökan. -Regeringsrätten (2006-12-27, Nordborg, Dexe, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Av A.H:s ansökan om resning får anses framgå att denna avsåg det mål som rör indragning av hennes rätt till förtidspension. Kammarrätten borde ha prövat hennes ansökan i enlighet härmed. Då så inte skett bör det överklagade beslutet undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Göteborg beslut och visar målet åter till kammarrätten för prövning av A.H:s ansökan om resning i Länsrättens i Skåne län mål nr 5320-01. - I beslutet om prövningstillstånd deltog inte regeringsrådet Brickman. (fd I 2006-12-13, Svens-Jonsson)