RÅ 2006 not 22

Ändrat planförslag utställdes inte på nytt (avslag)

Not 22. Ansökan av G.N. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun (2003-11-24) antog ny detaljplan för Färjestadens hamn, fastigheterna Färjestaden 5:1, 5:8 m.fl., med det huvudsakliga syftet att möjliggöra ny bebyggelse på Norra Hamnplanen. - Beslutet överklagades av bl.a. G.N. - Länsstyrelsen i Kalmar län (2004-02-23) avslog överklagandena. - Bl.a. G.N. överklagade. Han anförde bl.a. att en våning tillkommit utan att ny utställning gjorts. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-10-21) avslog överklagandena med följande motivering: Av handlingarna framgår att förslaget till detaljplan ändrats efter utställningen på det sättet att en tredjedel av en byggrätt justerats från tre till fyra våningar. Regeringen finner inte att förslaget därmed ändrats väsentligt. En ny utställning har således inte varit nödvändig. - Regeringen finner vidare att detaljplanen inte kan anses innebära sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena har anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde G.N. bl.a. att ändringen av planförslaget borde ha föranlett en ny utställning. - Regeringsrätten (2006-02-13, Eliason, Almgren, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden om antagande av detaljplan eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som G.N. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-01-25, H. Larsson)