RÅ 2006 not 23

Ansökan av F.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 23. Ansökan av F.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Svea hovrätt dömde den 5 mars 2004 F.G., medborgare i Bangladesh, för grov kvinnofridskränkning till fängelse i ett år och sex månader samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit före den 17 november 2010. Fängelsestraffet verkställdes. Efter beslut av Polismyndigheten i Stockholms län togs F.G. i förvar den 30 september 2004. - Efter begäran av Europadomstolen beslutade Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Bodström, den 4 oktober 2004 att inhibera verkställigheten och att F.G. skulle kvarbli i förvar. Därefter meddelade statsrådet nya förvarsbeslut, bl.a. den 18 november 2005. -Chefen för Justitiedepartementet statsrådet Thomas Bodström (2006-01-18): F.G. skall kvarbli i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket utlänningslagen (1989:529) då det med hänsyn till arten av den brottslighet som han gjort sig skyldig till i förening med hans inställning i utvisningsfrågan och hans personliga förhållanden i övrigt finns anledning att anta att han på fri fot kommer att hålla sig undan och även bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses även vid en förnyad bedömning, där den tid F.G. kommit att sitta i förvar särskilt beaktats, utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - F.G. yrkade hos Regeringsrätten att beslutet om förvar skulle upphävas. Han anförde bl.a. att det var tillräckligt att han ställdes under uppsikt med anmälningsskyldighet, att Europadomstolen beslutat att inte ta upp hans talan och att beslut om verkställighet av utvisningen därför sannolikt snart skulle komma att fattas, att han motsatte sig verkställighet och denna därför kunde medföra problem samt att han riskerade att få tillbringa ytterligare tid i häkte. - Regeringsrätten (2006-02-15, Billum, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd II 2006-02-08, Noring)