RÅ 2006 not 24

Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 24. Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Göta hovrätt dömde den 8 juni 2001 M.A., medborgare i Irak, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i åtta år och utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Fängelsestraffet verkställdes. Efter beslut av Polismyndigheten i Stockholms län togs M.A. i förvar den 21 oktober 2005. Förvarsbeslutet omprövades av polismyndigheten den 21 december 2005. - FN:s kommitté mot tortyr begärde den 17 januari 2006 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas till dess kommittén avgjort ärendet. -Chefen för Justitiedepartementet statsrådet Thomas Bodström (2006-01-17): Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 8 kap. 10 a § utlänningslagen (1989:529) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. M.A. skall enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket utlänningslagen kvarbli i förvar eftersom det med hänsyn till hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - M.A. yrkade hos Regeringsrätten att förvarsbeslutet skulle upphävas och, i andra hand, att han skulle ställas under anmälningsplikt. Han anförde bl.a. att handläggningen hos FN-kommittén och regeringen med all säkerhet skulle ta många månader. - Regeringsrätten (2006-02-16, Nordborg, Eliason, Schäder, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd I 2006-02-14, Hoffstedt)