RÅ 2006 not 27

Då beslut att avslå yrkande om muntlig förhandling inte kunde överklagas särskilt avvisades ansökan om resning avseende denna fråga

Not 27. Ansökan av W.A. om resning i mål om folkbokföring. - I ett mål om folkbokföring hos Kammarrätten i Jönköping yrkade W.A. muntlig förhandling och rättshjälp. Kammarrätten avslog yrkandena i beslut den 29 december 2004. W.A. överklagade. Regeringsrätten beslutade den 9 februari 2005 att avvisa W.A:s överklagande avseende muntlig förhandling och att inte meddela prövningstillstånd såvitt avsåg frågan om rättshjälp. - W.A. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2006-02-22, Sandström, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan inte föras särskilt mot ett beslut att avslå yrkande om muntlig förhandling. Av detta följer att frågan om muntlig förhandling inte heller kan bli föremål för särskild prövning genom resning (RÅ 1993 not. 112). Frågan om muntlig förhandling kan således inte tas upp till bedömning i förevarande mål utan först i samband med att Regeringsrätten tar ställning till W.A:s överklagande av kammarrättens slutliga avgörande i målet. Mot bakgrund av det anförda skall W.A:s ansökan om resning avvisas i den del den avser frågan om muntlig förhandling. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Ansökningen skall därför avslås i den del den avser frågan om rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar W.A:s ansökan i den del den avser frågan om muntlig förhandling och avslår ansökningen i övrigt. (fd II 2006-01-31, Fredricson Svensson)