RÅ 2006 not 35

Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus fick överklagas av grannar (avslag)

Not 35. Ansökan av HÅO Fastighet i Stockholm AB om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Byggnadsnämnden i Värmdö kommun beslutade den 27 juni 2001 att meddela HÅO Fastighet i Stockholm AB förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kunde påräknas för uppförande av ett fritidshus om ca 140 kvm byggnadsarea och en komplementbyggnad om ca 35 kvm byggnadsarea på var och en av fastigheterna Självik 1:30, 1:45, 1:46 och 1:47. Byggnadsnämnden tillade att förhandsbeskedet beträffande samtliga fastigheter gällde under förutsättning att vatten- och avloppsförsörjningen kunde lösas och beträffande fastigheterna Självik 1:30, 1:46 och 1:47 dessutom under förutsättning att länsstyrelsen medgav undantag från strandskyddsbestämmelserna. - Beslutet överklagades av ett antal privatpersoner. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2002-02-01) avvisade överklagandena i tre olika beslut, hänförliga till den del av förhandsbeskedet som gällde Självik 1:30, Självik 1:45 respektive Självik 1:46 och 1:47. I besluten redovisade länsstyrelsen inledningsvis klagandenas yrkanden och vad de anfört i saken och uttalade därefter att ett beslut enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot och beslutet kan överklagas. Länsstyrelsen tillade därefter att det vid tillämpningen av PBL vanligen krävs att man berörs av beslutet i egenskap av granne samt att det i flertalet fall krävs att man är gränsgranne eller i vart fall inte åtskiljs av mer än en väg eller gata om det inte är fråga om byggnader eller anläggningar som har en mycket betydande inverkan. Slutligen anförde länsstyrelsen att ingen av de klagandes fastigheter gränsade till någon av de fastigheter som berördes av förhandsbeskedet, att den närmast belägna fastigheten låg på ett avstånd av 13 m från en av de berörda fastigheterna men åtskiljdes från denna av ett skogsparti samt att övriga av klagandena ägda fastigheter låg på ett avstånd av mellan 30 och 200 m från de berörda fastigheterna och åtskiljdes av mellanliggande fastigheter. Länsstyrelsen fann att ingen av klagandena kunde anses berörda av byggnadsnämndens beslut i den mening som avsågs i förvaltningslagen och tog därför inte upp överklagandena till prövning. - Länsstyrelsens beslut överklagades av ett antal privatpersoner genom Föreningen Skärgårdsliv på Svartsö. De anförde bl.a. följande. Länsstyrelsen har felaktigt avvisat deras överklagande. Ett bebyggande av aktuella tomter kommer att medföra ett ingrepp i ett litet ösamhälle där alla blir berörda. Ett antal fastighetsägares brunnar i området riskerar saltvatteninträngning vid ökat byggande. Ett av husen byggs på en kulle och genom att skogen tas bort ner mot vattnet påverkas fastighetsägarna mitt emot. Ett bebyggande av tomterna bör därför behandlas som en grupp på sätt kommunen gjort och inte var för sig som länsstyrelsen gjort. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-08-19) anförde. Av handlingarna framgår att klagandena äger fastigheter i anslutning till den grupp av tomtplatser som omfattas av sökta bygglov. Regeringen finner mot bakgrund av bl.a. förhållandena i området och omständigheterna i övrigt att klagandena får anses vara berörda på sådant sätt att de har rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsens beslut bör därför upphävas och ärendena överlämnas till länsstyrelsen för ny behandling. - HÅO Fastighet i Stockholm AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Bolaget anförde bl.a. följande. Ingen av de klagande hos regeringen äger någon fastighet som gränsar till fastigheterna Självik 1:30, 1:45, 1:46 eller 1:47. Länsstyrelsens bedömning i frågan om klagandena är berörda eller ej av byggnadsnämndens beslut måste anses vara riktig. Regeringens rättstillämpning strider mot praxis. - Regeringsrätten (2006-03-01, Billum, Dexe, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Regeringen har funnit att klagandena hos regeringen får anses berörda av byggnadsnämndens beslut på sådant sätt att de har rätt att föra talan mot beslutet. Av vad som framkommit i målet finner Regeringsrätten inte visat att regeringens bedömning skulle vara felaktig. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel. Beslutet skall sålunda stå fast. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-01-31, H. Larsson)