RÅ 2006 not 36

Ansökan av V.H. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun beslutade den 29 april 2004 om antagande av detaljplan för Redinge 3:4

Not 36. Ansökan av V.H. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun beslutade den 29 april 2004 om antagande av detaljplan för Redinge 3:4. - Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 15-24 villor och radhus. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Östergötlands län den 25 augusti 2004 att avslå överklagandet. - V.H. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Detaljplanen innebär ett både oskäligt och onödigt intrång för henne som bor inom planområdet. En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas och en ny trafik- och bullermätning göras. Hennes fastighet kommer att få trafik på samtliga sidor i stället för som nu, på en sida och trafikökningen blir därför inte ringa. Miljö- och riskfaktorer vid anläggningsarbeten har inte beaktats. Hon har inte haft någon möjlighet att påverka beslutet som vid samrådsmötet redan var fattat. Hon hade inte köpt sin fastighet om hon hade vetat att den skulle komma att ligga mitt i ett villaområde. Hennes närmiljö förändras avsevärt och hon anser sig inte kunna bo kvar på sin fastighet om detaljplanen godkänns, i synnerhet inte under anläggningstiden. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-12-02) avslog överklagandet med följande motivering. Av planhandlingarna framgår att V.H. haft möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen innan planen antogs av kommunen och att det av samråds- och utställningsutlåtandena också framgår att hon framfört erinringar mot planförslaget. Regeringen finner inte att det framkommit sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Vid ärendets prövning i sak finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. förändrad närmiljö som detaljplanen kan medföra för V.H. inte kan anses vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad V.H. anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - V.H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. att detaljplanen var godkänd före samrådsmötet och att hon inte gavs någon möjlighet att förändra den. - Regeringsrätten (2006-03-02, Billum, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-02-08, S. Nilsson)