RÅ 2006 not 38

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 38. Ansökan av K.L. om resning i mål ang. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa beslutade den 22 januari 1998 att K.L. inte var berättigad till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. K.L. överklagade beslutet hos Länsrätten i Skåne län som i dom den 30 oktober 1998 avslog överklagandet (mål nr 1172-98). Sedan K.L. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg den 17 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd. K.L. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 31 oktober 2000 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - K.L. ansökte om resning i länsrättens mål nr 1172-98. -Regeringsrätten (2006-03-03, Billum, Stävberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela K.L. prövningstillstånd innebär att målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållanden ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar K.L:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 2006-02-14, Lokrantz)