RÅ 2006 not 41

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Försäkringskassas beslut om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Not 41. Ansökan av P.M.U.U. om rättsprövning av försäkringskassas ersättningsbeslut och om resning i mål avseende samma beslut. - Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 24 november 2000 att P.M.U.U. inte hade rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. I omprövningsbeslut den 22 januari 2001 fann kassan inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. P.M.U.U. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborg som avslog överklagandet den 3 december 2001. Sedan han överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg den 4 februari 2002 att inte meddela prövningstillstånd. P.M.U.U. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 23 juni 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - P.M.U.U. ansökte om rättsprövning av försäkringskassans beslut den 24 november 2000 och omprövningsbeslut den 22 januari 2001 samt ansökte om resning i målet. -Regeringsrätten (2006-03-09, Billum, Stävberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning inte kan gälla sådana beslut som kan prövas av domstol i ordinär väg. Försäkringskassans beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. De kan sålunda inte bli föremål för rättsprövning. P.M.U.U:s ansökan om rättsprövning av försäkringskassans beslut skall därför avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och avslår ansökningen om resning. (fd II 2006-02-14, Lokrantz)