RÅ 2006 not 42

Skattetillägg som påförts utan yrkande undanröjdes / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om mervärdesskatt då skattetillägg undanröjdes

Myndigheten

Not 42. Överklagande av Erikshjälpen-U-landsdepån ang. efterbeskattning av mervärdesskatt och skattetillägg. - Skattemyndigheten i Linköping beslutade den 23 september 1998 att efterbeskatta Erikshjälpen-U- landsdepån (U-landsdepån) till mervärdesskatt med ca 14 mkr avseende redovisningsperioder under åren 1992-1995. Myndigheten beslutade samma dag att påföra skattetillägg med 20 procent av skatteunderlaget. Besluten grundades på vad som framkommit vid en taxeringsrevision hos U-landsdepån. - Efter överklagande av dessa beslut upphävde Länsrätten i Jönköpings län i dom den 30 april 2001 skattemyndighetens beslut. - Sedan skattemyndigheten överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Jönköping i dom den 3 mars 2004 att bifalla myndighetens talan varvid kammarrätten upphävde länsrättens dom och fastställde skattemyndighetens beslut. - U-landsdepån överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. Vidare begärde U-landsdepån, som Regeringsrätten uppfattade yrkandet, ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 5 000 kr, avseende även mål nr 2416--2417-04. Till stöd för sin talan anförde U-landsdepån beträffande frågan om skattetillägg bl.a. att kammarrätten i domen gått utöver vad som yrkats i målen genom att påföra skattetillägg trots att något uttryckligt yrkande därom inte återfinns i Skatteverkets överklagande. - Skatteverket medgav bifall till U-landsdepåns överklagande såvitt gällde undanröjande av det av kammarrätten påförda skattetillägget. Skatteverket tillstyrkte att ersättning medgavs för kostnader i Regeringsrätten med yrkat belopp. -Regeringsrätten (2006-03-10, Nordborg, Schäder, Almgren, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skattemyndigheten (numera Skatteverket) beslutade den 23 september 1998, genom efterbeskattning, att U-landsdepån skulle återbetala den mervärdesskatt som depån fått utbetald till sig under åren 1992-1995 samt påförde skattetillägg. U-landsdepån överklagade besluten hos Länsrätten i Jönköpings län, som i dom den 30 april 2001 upphävde skattemyndighetens beslut. Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping. I överklagandeskrivelsen angavs följande yrkande: "Under sådana förhållanden bör kammarrätten ändra länsrättens domar varav bör följa att Erikshjälpen-U-landsdepån skall återbetala den mervärdesskatt som depån fått utbetald till sig under de aktuella åren." - Det av skattemyndigheten formulerade yrkandet kan enligt Regeringsrättens mening inte anses innefatta ett yrkande om att U-landsdepån skall påföras skattetillägg avseende de i målen aktuella posterna. Inte heller i efterföljande skrivelser från skattemyndigheten under processen i kammarrätten finns något yrkande om påförande av skattetillägg. Kammarrättens i Jönköping dom den 3 mars 2004, varigenom kammarrätten fastställer skattemyndighetens beslut i dess helhet, går således utöver vad som yrkats i målen och bör därför undanröjas i den del den avser fastställelse av påförda skattetillägg. - Regeringsrätten finner såvitt avser övriga frågor i målen inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till att U-landsdepån har vunnit delvis bifall till sitt överklagande är U-landsdepån berättigad till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för kostnader i Regeringsrätten. Ersättning för kostnaderna i förevarande mål och i de av Regeringsrätten denna dag avgjorda målen nr 2416--2417-04 bör medges med yrkade 5 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom i den del den avser fastställelse av skattemyndighetens beslut om skattetillägg. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd såvitt avser övriga frågor i målen. - Regeringsrätten beviljar Erikshjälpen-U-landsdepån ersättning av allmänna medel med 5 000 kr. - Regeringsråden Schäder och Hamberg deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd i Regeringsrätten. (fd I 2006-02-08, Lundström) Samma dag avgjordes de ovan nämnda målen nr 2416--417-04 där omständigheterna var likartade, med - bortsett från ersättningsfrågan - samma utgång.