RÅ 2006 not 49

Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid

Not 49. Överklagande av P.N-E.J. ang. patent. - Sedan Patentbesvärsrätten meddelat dom den 10 juni 2003, mål nr 02-334 fullföljde P.N-E.J. sin talan. -Regeringsrätten (2006-03-14, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 15 § fjärde stycket patentlagen (1967:837) följer att en patentansökan skall avskrivas, om sökanden inte erlägger föreskriven årsavgift. Enligt meddelande från Patent- och registreringsverket har P.N-E.J. inte erlagt stadgad årsavgift inom den i 41 § tredje stycket samma lag föreskrivna tiden. Eftersom årsavgiften inte erlagts inom föreskriven tid och patentansökningen till följd härav skall avskrivas, saknas anledning att vidare handlägga överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. Handlingarna överlämnas till Patent- och registreringsverket för vederbörlig handläggning. (fd II 2006-03-07, Liljeros)