RÅ 2006 not 54

Kommanditbolag ansågs skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till andra än boende i bolagets fastighet (förhandsbesked)

Not 54. Överklagande av KB X av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde KB X följande. KB X består av flera lägenheter. KB X hyr även ut några lokaler. Vid byggnaderna finns ett antal parkeringsplatser. - KB X tar inte ut mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplats till boende i fastigheten. - KB X har även några platser som är avsedda för besökare till boende i fastigheten. Dessa platser har anordnats som en service åt de boende. Syftet är att de boendes gäster alltid ska kunna hitta en parkeringsplats nära bostäderna. KB X uppnår detta syfte genom att ta ut en ersättning som gör det olönsamt för besökarna att parkera på besöksparkeringen en längre tid än några timmar. - Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följandefrågor: 1. Kommer uthyrning av en enda parkeringsplats till någon som inte bor i fastigheten att utgöra en mervärdesskattepliktig omsättning i en yrkesmässig verksamhet? - 2. Är den ersättning KB X erhåller för sin uthyrning av besöksplatser en mervärdesskattepliktig omsättning av tjänst? - Skatterättsnämnden (2005-06-16, Wingren, ordf., Edlund, Alhager, Odéen, Ohlsson, Rabe): Förhandsbesked. KB X är skattskyldigt till mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende i fastigheten. - Motivering. En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten har ansetts utgöra en yrkesmässig verksamhet och medfört skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (se RÅ 2003 ref. 80). Skäl att göra en annan bedömning när det är fråga om ett kommanditbolag, som upplåter parkeringsplats i sin fastighet till andra än de boende, föreligger inte. Bolaget är därför skattskyldigt för de omfrågade upplåtelserna. - Ledamoten Peterson var skiljaktig och anförde följande. Jag delar inte majoritetens uppfattning om beskattningen av besöksparkering. Enligt gällande intern rätt, fastställd i RÅ 2003 ref. 80, gäller att upplåtelse av p-platser i samband med bostadsuthyrning är skattefri. Jag anser att även besöksparkering bör hänföras till boendeparkering och således klassificeras som skattefri boendeparkering. I synnerhet som avgiftsuttaget i föreliggande fall är utformat till att vara ett ekonomiskt styrmedel för att säkerställa att besöksparkeringens nyttjande blir en serviceinriktad korttidsupplåtelse enkom för besökande till de boende. - Jag anser att förhandsbeskedet rörande besöksparkeringen bort meddelas i enlighet härmed. - KB X överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att bolaget inte var skattskyldigt för uthyrning av parkeringsplatser till utomstående eller för besöksparkeringen. Bolaget anförde bl.a. följande. För skatteplikt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, krävs att det är fråga om "upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet" (3 kap. 3 § 5 ML). Motsvarande bestämmelser i artikel 13 B b sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) avser "uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon". Bestämmelserna i ML om parkeringsverksamhet är således snävare än motsvarande bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet, vilket leder till att direktivets bestämmelser inte får åberopas mot bolaget, då en EG-konform tolkning inte kan ske. Bolagets verksamhet syftar inte till att tillhandahålla parkeringsplatser till utomstående. Enstaka platser hyrs ut till utomstående endast i den mån de inte efterfrågas av de boende. Upplåtelse av parkeringsplats är en lokalupplåtelse och följer hyreslagens regler om exempelvis hyreshöjning och uppsägning. I den mån bolaget hyr ut parkeringsplatser till utomstående måste det ses som en naturlig del av funktioner som kan hänföras till boendet och som en del av den allmänna upplåtelsen av fastigheten. Uthyrningen till utomstående utgör inte en parkeringsverksamhet i den mening som åsyftas i ML. Omsättningen är inte skattepliktig eftersom den är underordnad den skattefria bostadsupplåtelsen. - Besöksparkeringen har anordnats för att besökare till de boende i fastigheten lätt skall hitta en parkeringsplats i nära anslutning till fastigheten. Bolaget tar ut en avgift för besöksparkeringen. Avgiften är så hög att den avskräcker besökare från en längre tids parkering. Syftet med att ta ut avgift för besökares fordon är inte att få intäkter utan att få ett styrmedel som säkerställer att det alltid finns tillgång till besöksparkering. Eftersom besöksparkeringen är anordnad som en del av servicen till de boende i fastigheten måste tillhandahållandet av nämnda parkering ses som underordnad de tjänster som bolaget i övrigt tillhandahåller de boende. - Skatteverket hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2006-03-16, Billum, Sandström, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2006-02-22, Björnsson)