RÅ 2006 not 56

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 56. Överklagande och ansökan om resning av U.O. i mål om inkomsttaxering. - I sin självdeklaration avseende 2001 års taxering yrkade U.H. avdrag för förvaltningskostnader i inkomstslaget kapital med 30 328 kr. Skattemyndigheten medgav avdrag med endast 5 530 kr. I överklagande hos Länsrätten i Dalarnas län vidhöll U.O. sitt yrkande. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 16 april 2003. U.O. överklagade men Kammarrätten i Sundsvall ändrade i dom den 5 oktober 2004 inte länsrättens dom. - U.O. fullföljde sin talan och ansökte även om resning. -Regeringsrätten (2006-03-17, Sandström, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. U.O:s överklagande har kommit in i rätt tid och skall prövas i ordinär ordning. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2006-02-28, Kållberg) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 6284-04 ang. U.O:s inkomsttaxering 2003 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.