RÅ 2006 not 57

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av / Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 57. Överklagande och ansökan om resning i mål om inkomsttaxering. - I sin självdeklaration avseende 2002 års taxering yrkade U.O. avdrag för förvaltningskostnader i inkomstslaget kapital med 25 022 kr. Skattemyndigheten vägrade henne det begärda avdraget. I överklagande hos Länsrätten i Dalarnas län vidhöll U.O. sitt yrkande. I dom den 1 oktober 2003 biföll länsrätten delvis överklagandet och medgav avdrag med 684 kr. Sedan U.O. överklagat domen avvisade länsrätten överklagandet i beslut den 13 februari 2004 eftersom det kommit in för sent. Kammarrätten i Sundsvall avslog i det nu överklagade beslutet U.O:s överklagande av länsrättens beslut. - U.O. överklagade kammarrättens beslut och ansökte även om resning. -Regeringsrätten (2006-03-17, Sandström, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) anges följande. Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får domstolens beslut inte överklagas. Av detta följer att kammarrättens beslut den 5 oktober 2004 inte får överklagas. - Vad gäller U.O:s ansökan om resning följer av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att det inte är Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd II 2006-02-28, Kållberg)