RÅ 2006 not 64

Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 64. Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Göta hovrätt dömde dem 8 juni 2001 M.A., medborgare i Irak, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i åtta år och utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Fängelsestraffet verkställdes. Efter beslut av polismyndigheten i Stockholms län togs M.A. i förvar den 21 oktober 2005. Förvarsbeslutet omprövades av polismyndigheten den 21 december 2005. - FN:s kommitté mot tortyr begärde den 17 januari 2006 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas till dess kommittén avgjort ärende. Statsrådet Bodström beslutade samma dag att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet. -Chefen för Justitiedepartementet statsrådet Thomas Bodström (2006-02-21): M.A. skall kvarbli i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket tredje punkten och andra stycket utlänningslagen (1989:529) då det med hänsyn till arten av den brottslighet som han gjort sig skyldig till i förening med hans inställning i utvisningsfrågan och hans personliga förhållanden i övrigt finns anledning att anta att han på fri fot kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - M.A. yrkade hos Regeringsrätten att förvarsbeslutet skulle upphävas och, i andra hand, att han skulle ställas under anmälningsplikt. Han anförde bl.a. att handläggningen hos FN-kommittén och regeringen med all säkerhet skulle ta flera månader. - Regeringsrätten (2006-03-27, Lavin, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd I 2006-03-22, Lokrantz)