RÅ 2006 not 7

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett ställningstagande i fråga om en andel i ett fåmansföretag skulle anses som kvalificerad inte förelåg (inkomstskatt)

Not 7. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav A.A. följande. Han äger samtliga aktier i A.A. AB som sin tur äger 100 procent av X.X. AB. A.A. AB är ett renodlat holdingbolag och bedriver ingen annan verksamhet än att äga aktierna i X.X. AB. A.A. är verksam i X.X. AB i betydande omfattning. A.A AB är ett fåmansföretag och då han är verksam i betydande omfattning i dotterbolaget är aktierna i A.A. AB kvalificerade aktier i hans ägo. - X.X. AB har franchiseavtal med X.Y. AB av vilket det framgår att X.X. AB är franchisetagare. - X.X. AB bedriver försäljning m.m. av produkter som dels köps direkt från franchisegivaren dels från tillverkare med vilken X.Y. AB har avtalat förmånliga försäljningsvillkor för franchisetagarnas räkning. - X.Y. AB äger varumärket under vilka de fristående franchisetagarna runt om i landet bedriver försäljning m.m. direkt till konsumenter av X.Y. AB:s tillhandahållna produkter och affärskoncept. X.Y. AB:s intäkter består främst av franchiseavgifter. Därutöver har X.Y. AB intäkter från tillverkare av produkter som franchisetagarna köper direkt av tillverkarna. X.Y. AB:s huvuduppgift är att förhandla priser hos tillverkare samt ansvara för marknadsföring och varumärkesbyggande samt tillhandahålla detta till franchisetagarna. - Han äger aktier i X.Y. AB. Sistnämnda bolag ägs i princip till lika delar av flera olika delägare varav en är ett aktiebolag (Y.Y. AB). Alla aktier i X.Y. AB ger lika rätt till utdelning och har samma rösträtt. Ägarna till X.Y. AB saknar släktband med varandra vilket även gäller för ägarna till Y.Y. AB. Delägarna i X.Y. AB kan därför inte anses vara närstående till varandra i inkomstskattelagens (1991:1229), IL, betydelse. - Styrelsen består av de olika delägarna. Y.Y. AB har dock ingen representant i styrelsen. X.Y. AB:s firma tecknas av två styrelsemedlemmar i förening. Styrelseledamöterna utför inget arbete i X.Y. AB utöver normalt styrelsearbete. Styrelsen håller fyra till fem protokollförda möten per år. Styrelseordföranden har som uppgift att förhandla med X.Y. AB:s största kund - en återförsäljare av X.Y. AB:s varor - och upprätthålla kontakterna med denna kund. X.Y. AB har en anställd VD samt administrativ personal. De fysiska personerna i styrelsen är samtliga franchisetagare via egna bolag. VD har ett vilande bolag som tidigare bedrev samma verksamhet som styrelseledamöternas bolag men upphörde med verksamheten för 2 år sedan. - X.Y. AB har upparbetade vinster och önskemål finns från ägarna att X.Y. AB skall lämna utdelning. -Frågor: 1. Skall hans aktier i X.Y. AB anses som kvalificerade aktier i hans ägo med hänsyn till att han sitter i styrelsen i X.Y. AB? - 2. Skall aktierna i X.Y. AB anses som kvalificerade till följd av den verksamheten som han bedriver i X.X. AB, dvs. på grund av att han anses vara verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartat verksamhet? - 3. Om svaren på frågorna 1 och 2 är nekande finns det någon annat skäl till att anse att aktierna i X.Y. AB skulle vara kvalificerade i hans ägo? - Skatterättsnämnden (2005-02-11, André, ordf., Wingren, Melbi, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. A.A:s aktier i X.Y. AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Beslut. Ansökan avvisas till den del den inte besvarats genom beskedet. - Motivering. Förhandsbeskedet - A.A. äger samtliga aktier i A.A. AB som i sin tur äger samtliga aktier i X.X. AB. A.A. AB är ett holdingbolag som inte bedriver annan verksamhet än att äga dessa aktier. X.X. AB bedriver försäljning av produkter på franchisebasis. A.A. är verksam i betydande omfattning i detta bolag vilket medför att hans aktier i A.A. AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Vidare äger A.A. aktierna i fåmansföretaget X.Y. AB. Bolaget ägs till nästan helt lika delar av ett antal ej varandra närstående fysiska personer och ett aktiebolag. Styrelsen i bolaget består av dessa fysiska personer. Bolaget är ett franchiseföretag med flera franchisetagare, varav X.X. AB är en. Övriga fysiska personer som ingår i X.Y. AB:s styrelse är också franchisetagare. X.Y. AB äger varumärket och har övergripande marknadsföringsansvar. Vidare samordnar bolaget franchisetagarnas inköp av vissa produkter från tredje man eller köper självt in sådana produkter för försäljning till franchisetagarna. X.Y. AB:s intäkter består till största del av franchiseavgifter som utgår i förhållande till franchisetagarens försäljning samt av intäkter som är hänförliga till underleverantörers leveranser till franchisetagarna. A.A:s arbete i X.Y. AB har inskränkt sig till sedvanligt styrelsearbete. - A.A. vill - med den del av ansökan som nämnden tar upp till prövning - ha besked om hans aktier i X.Y. AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. - Nämnden - som utgår från att transaktioner mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor - gör följande bedömning. - Med kvalificerad andel avses, enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, en andel i ett fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående till honom under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. - Av praxis framgår att, vid en prövning av första ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, aktierna skall anses vara kvalificerade andelar endast om den skattskyldige eller någon närstående varit verksam inom företaget i en sådan omfattning att hans arbetsinsats haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (RÅ 2002 ref. 21). A.A:s arbetsinsats i X.Y. AB har endast bestått av sedvanligt styrelsearbete. Med hänsyn härtill kan han inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget på denna grund. - Nästa fråga är om aktierna i X.Y. AB kan bli kvalificerade till följd av att A.A. är verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som X.Y. AB (andra ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL). Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28). - Enligt vad som uppgetts i ärendet har inte någon verksamhet överförts mellan bolagen. Den omständigheten att bolagens verksamhet bedrivs i form av franchising eller vad som framkommit i övrigt kan inte heller anses innebära att ett likartat samband föreligger mellan bolagen. X.Y. AB och X.X. AB skall därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga. - Med hänsyn härtill är A.A:s aktier i X.Y. AB inte kvalificerade vid en prövning mot 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. - Avvisningen. Nämnden anser att ansökan - utöver vad som följer av det lämnade beskedet - inte lämpar sig för förhandsbesked. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att A.A:s aktier i X.Y. AB skulle anses kvalificerade eftersom A.A. var verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag, X.X. AB, som bedrev samma eller likartad verksamhet som X.Y. AB. Skatteverket åberopade vad det anfört i Skatterättsnämnden samt tillade bl.a. följande. En av franchisegivarens huvuduppgifter är att se till att verksamheten utåt sett fungerar som en enhet. Normalt är franchisegivaren och franchisetagaren helt fristående från varandra ägarmässigt. Så är emellertid inte fallet i föreliggande ärende. Franchisesamarbetet mellan X.Y. AB och X.X. AB får anses medföra att ett med överföring av hela eller delar av verksamheten mellan fåmansföretag likartat samband föreligger mellan nu aktuella företag och att de därför skall anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL. - A.A. ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2006-01-31, Billum, Dexe, Nord, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 57 kap. 4 § första stycket 1 IL anges vissa förutsättningar för att en andel i ett fåmansföretag skall anses som en kvalificerad andel. Dessa förutsättningar tar sikte på förhållandena såväl under beskattningsåret som under något av de fem föregående beskattningsåren. - Ansökningen om förhandsbesked innehåller endast uppgifter om sökandens och företagens nuvarande verksamhet. Några uppgifter om förhållandena under den övriga tid som kan vara relevant enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL finns inte i ärendet. Det finns därmed inte tillräckligt underlag för ett ställningstagande i frågan om förutsättningarna enligt lagrummet är uppfyllda eller inte. Förhandsbesked borde därför inte ha lämnats. - Skatterättsnämndens förhandsbesked skall på grund av det anförda undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. (fd II 2006-01-11, M. Lindvall)