RÅ 2006 not 71

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Barn under 15 år har rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § LVU

Not 71. Överklagande av advokaten Agneta Friberger i egenskap av ställföreträdare för barnen J. ang. avvisande av talan i mål om beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Genom dom sen 21 juli 2005 lämnade Länsrätten i Stockholms län Huddinge kommuns ansökan om vård enligt LVU rörande A.J. och hans två syskon utan bifall. - Domen överklagades av de minderåriga barnen, som alla var under 15 år, genom deras ställföreträdare tillika offentliga biträde advokaten Agneta Friberger med yrkande om att de skulle beredas vård enligt 1 och 2 §§ LVU. -Kammarrätten i Stockholm (2005-09-29, Nylund, Wahling Bexhed, Oldsjö, referent) yttrade: Eftersom A.J. och hans två syskon inte är behöriga att ansöka om tvångsvård avseende sig själva är de inte heller behöriga att föra talan i kammarrätten (prop. 1994/95:224 s. 23) med yrkande om sådan vård. Deras talan skall därför inte upptas till prövning. - Agneta Friberger har begärt ersättning för sitt arbete som ställföreträdare och offentligt biträde i kammarrätten för barnen J. med 1 764 kr avseende arbete. Enligt kostnadsräkningen har arbetet omfattat telefonkontakter med socialtjänsten och kammarrätten samt överklagande och yttrande till kammarrätten. Eftersom Agneta Friberger inte ägt föra talan mot länsrättens dom är Agneta Friberger inte berättigad till ersättning för sitt arbete med överklagandet. Hon får därför anses skäligen tillgodosedd med en ersättning om 504 kr avseende övrigt arbete. - Kammarrätten avvisar syskonen J:s talan. - Kammarrätten fastställer ersättning till Agneta Friberger för hennes uppdrag som offentligt biträde i kammarrätten åt barnen J. att utgå med 630 kr varav 504 kr avser arbete och 126 kr mervärdesskatt. - Advokaten Agneta Friberger överklagade, i egenskap av ställföreträdare för barnen J., kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och återförvisa målet till kammarrätten för erforderlig handläggning. Hon yrkade vidare ersättning för sitt arbete i kammarrätten i enlighet med ingiven kostnadsräkning. Agneta Friberger anförde bl.a. följande. Hon överklagade länsrättens beslut, vilket gick barnen emot. Även socialtjänsten överklagade men inte inom fatalietiden. Kammarrätten har därefter beslutat att barnen inte är behöriga att föra talan i kammarrätten, då de inte är behöriga att ansöka om tvångsvård avseende sig själva. Mot detta kan invändas att endast socialtjänsten kan ansöka om tvångsvård och att motsvarande resonemang skulle förhindra även föräldrar och barn över 15 år att överklaga beslut som går dem emot i länsrätten, vilket inte är fallet. I mål om vård enligt LVU är det inte ovanligt med motstridiga intressen mellan barn och föräldrar. För barn under 15 år förs talan av ställföreträdaren. I denna egenskap kan det offentliga biträdet överklaga beslut enligt LVU. Hon anser sig vara processbehörig som ställföreträdare för barnen J. - Regeringsrätten (2006-04-27, Lavin, Eliason, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och upptar målet till omedelbart avgörande. - Regeringsrätten har i en dom denna dag i mål nr 197-06 (Ref. 27) klargjort att ett barn, som är under 15 år, genom sin ställföreträdare har rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § LVU. Vad Regeringsrätten uttalat i nämnda dom medför att barnen J. genom sin ställföreträdare har rätt att hos kammarrätten överklaga länsrättens dom i det nu aktuella målet. Deras överklagande hos Regeringsrätten skall därför bifallas. - Vad beträffar advokaten Agneta Fribergers yrkande om ersättning för sitt arbete i kammarrätten bör kammarrätten som en konsekvens av utgången i Regeringsrättens mål på nytt pröva detta yrkande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd i Regeringsrätten. - Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten kammarrättens beslut och återförvisar målet till kammarrätten för prövning i sak. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning skall betalas till advokaten Agneta Friberger som offentligt biträde med 2 250 kr 75 öre (inklusive mervärdesskatt) för arbete. (fd I 2006-04-05, Svens-Jonsson)