RÅ 2006 not 80

Enskilda som inte behandlats som parter i ett ärende hos regeringen angående tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken ansågs inte behöriga att ansöka om rättsprövning

Not 80. Ansökan av M.R. m.fl. om rättsprövning av ett beslut angående tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. - Vägverket överlämnade till regeringen en vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning och förslag om att regeringen skulle fatta beslut enligt 17 kap.miljöbalken och tillåta utbyggnad av väg E 18 till motorväg, delen Hjulsta-Ulriksdal, Järfälla, Sollentuna, Stockholms och Sundbybergs kommuner. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-07-08) meddelade det begärda tillståndet. - M.R. m.fl. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att bullerstörningarna skulle minska markant om motorvägen förlades i tunnel. - Regeringsrätten (2006-05-08, Nordborg, Eliason, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - De sökande har inte behandlats som parter i regeringsärendet. I målet har inte framkommit att de på annan grund skulle ha rätt att ansöka om rättsprövning. Ansökningarna skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd I 2006-04-05, S. Nilsson)