RÅ 2006 not 81

Ansökan av S.A. om återställande av försutten tid m.m

Not 81. Ansökan av S.A. om återställande av försutten tid m.m. - I ett mål om ändring av födelsetid enligt folkbokföringslagen (1991:481) beslutade Kammarrätten i Göteborg den 24 november 2005 att inte meddela S.A. prövningstillstånd. S.A. överklagade beslutet men kammarrätten avvisade överklagandet i beslut den 9 januari 2006 med hänvisning till att det kommit in för sent. - S.A. yrkade hos Regeringsrätten att avvisningsbeslutet skulle upphävas och att hon skulle meddelas tillstånd till prövning i kammarrätten. Hon anförde bl.a. att hon skickat sitt överklagande inom den rekommenderade tiden men att det tydligen försenats på grund av julposten. -Regeringsrätten (2006-05-09, Eliason, Almgren, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner i likhet med kammarrätten att S.A:s överklagande av kammarrättens beslut den 24 november 2005 kommit in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. - Med hänsyn till innehållet i S.A:s överklagandeskrift, finner Regeringsrätten att denna får uppfattas även som en ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av kammarrättens beslut. - Av 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att, om tiden för överklagande har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Ett överklagande av kammarrättens beslut skulle enligt meddelad underrättelse om hur man överklagar ha kommit in till kammarrätten senast fredagen den 16 december 2005. Försändelsen med överklagandet är försedd med en maskinell poststämpel med datering 2005-12-13. Att försändelsen kommit in till kammarrätten först torsdagen den 22 december 2005 får vid sådant förhållande antas bero på en försening i postgången som S.A. inte haft anledning att räkna med. S.A. har således haft giltig ursäkt för att försändelsen med överklagandet inte kommit in i rätt tid. Den försuttna tiden för överklagande av kammarrättens beslut den 24 november 2005 skall därför återställas. - Vad härefter gäller S.A:s överklagande av kammarrättens sistnämnda beslut finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för överklagande av kammarrättens beslut den 24 november 2005. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens sistnämnda avgörande står därför fast. (fd I 2006-05-02, Löndahl)