RÅ 2006 not 86

Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet i taxeringsprocess

Not 86. Överklagande av Silltruten AB ang. eftertaxering för 1993 för inkomst m.m. - Kammarrätten i Stockholm avslog den 30 juni 2004 Silltruten AB:s överklagande av länsrättens dom i mål om eftertaxering för 1993 för inkomst m.m. - Bolaget överklagade kammarrättens dom i vissa delar. -Regeringsrätten (2006-05-18, Dexe): Bolaget försattes i konkurs den 9 november 2004. Konkursen avslutades den 10 oktober 2005 utan överskott. Enligt 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551), tidigare 13 kap. 49 § aktiebolagslagen (1975:1385), var bolaget därigenom upplöst. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag (jfr RÅ 2000 ref. 41). Det har inte framkommit någon omständighet som innebär att undantag från huvudregeln skall göras i detta fall. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-05-12, Björnsson)