RÅ 2006 not 94

Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om eftertaxering, inkomsttaxering och skattetillägg

Not 94. Överklagande av M.Å. ang. eftertaxering, inkomsttaxering och skattetillägg. - Skattemyndigheten i Göteborg beslutade den 13 december 2000 att höja M.Å:s inkomsttaxeringar åren 1997 och 1998 (eftertaxering) samt 1999 och 2000 samt att påföra skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på höjningsbeloppen. M.Å. överklagade besluten hos Länsrätten i Göteborg, som i domar den 14 april 2003 på visst sätt biföll hans överklagande avseende taxeringsåret 1999 och avslog överklagandena i övrigt. M.Å. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg och yrkade att muntlig förhandling skulle hållas i målen. Kammarrätten beslutade i domar den 30 augusti 2004 att, med viss ändring avseende taxeringsåret 1999, avslå överklagandena. - M.Å. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens domar och återförvisa målen till kammarrätten för ny behandling. Som grund för sitt yrkande åberopar han att kammarrätten inte hållit muntlig förhandling. - Skatteverket medgav att målen återförvisas till kammarrätten för ny behandling. -.Regeringsrätten (2006-06-09, Billum, Dexe, Stävberg, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I en skrivelse som kom in till kammarrätten den 26 januari 2004 begärde M.Å. att kammarrätten skulle hålla muntlig förhandling i målen och anförde att han avsåg att åberopa muntlig bevisning och ytterligare utredning. - Enligt 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324) skall i mål om skattetillägg muntlig förhandling hållas i kammarrätt om den skattskyldige begär det och det inte finns anledning att anta att avgift inte kommer att tas ut. - Kammarrätten har inte hållit muntlig förhandling trots att M.Å. har begärt det. Handläggningen av målen i kammarrätten företer därmed sådana brister att domarna bör undanröjas och målen återförvisas till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Göteborg domar den 30 augusti 2004 i mål nr 4323-03, 4324-03, 4326-03 och 4327-03 samt återförvisar målen till kammarrätten för ny behandling. (fd II 2006-05-31, Lundström)