RÅ 2006 not 95

Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om särskild löneskatt på pensionskostnader och skattetillägg m.m. och hade i mål om arbetsgivaravgifter underlåtit att pröva yrkande om muntlig förhandling och inte heller givit klaganden tillfälle att slutföra sin talan innan dom meddelades (återförvisning)

Skattemyndigheten

Not 95. Överklagande av Art-Kir KB ang. särskild löneskatt på pensionskostnader vid 1998 års taxering och skattetillägg (eftertaxering) m.m. - Skattemyndigheten i Göteborg beslutade genom eftertaxering den 13 december 2000 att påföra Art-Kir KB särskild löneskatt på pensionskostnader vid 1998 års taxering och skattetillägg. Skattemyndigheten beslutade vidare genom efterprövning i två beslut den 18 december 2000 att påföra Art-Kir KB arbetsgivaravgifter utgiftsåren 1996 och 1997 samt genom omprövning i två beslut den 18 december 2000 att påföra bolaget arbetsgivaravgifter avseende utgiftsåren 1998 och 1999 och skattetillägg. Art-Kir KB överklagade besluten hos Länsrätten i Göteborg och yrkade att det skulle bli beskattat i enlighet med sina deklarationer och att skattetillägget skulle efterges. Länsrätten avslog i domar den 14 april 2003 bolagets överklaganden. Art-Kir KB fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg och yrkade att muntlig förhandling skulle hållas i målen. Kammarrätten avslog överklagandena utan att dessförinnan ha tagit ställning till yrkandet om muntlig förhandling. - Art-Kir KB överklagade och yrkade att det skulle bli beskattat i enlighet med sina deklarationer och - såsom bolaget slutligen bestämt sin talan - att målen skall återförvisas till kammarrätten för ny behandling. Bolaget anförde bl.a. att det i avsaknad av muntlig förhandling inte har fått en rättvis rättegång. - Skatteverket medgav att målen återförvisades till kammarrätten för ny behandling. -Regeringsrätten (2006-06-09, Billum, Dexe, Stävberg, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I en skrivelse som inkom till kammarrätten den 26 januari 2004 begärde Art-Kir KB att kammarrätten skulle hålla muntlig förhandling i målen och anförde att bolaget avsåg att åberopa vittne och ytterligare utredning. - I 9 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att muntlig förhandling beträffande viss fråga får ingå i handläggningen när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Enligt tredje stycket skall muntlig förhandling hållas i kammarrätt, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. - Av 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324), som är tillämplig i vissa av de aktuella målen, framgår att i mål om skattetillägg skall muntlig förhandling hållas i kammarrätt om den skattskyldige begär det och det inte finns anledning att anta att sådant tillägg inte kommer att tas ut. - Kammarrätten har inte hållit muntlig förhandling i målen om skattetillägg trots att Art-Kir KB begärt det. Kammarrätten har inte heller beträffande övriga mål tagit ställning till bolagets begäran om muntlig förhandling eller givit bolaget tillfälle att slutföra sin talan innan dom meddelades i målen. Handläggningen av målen i kammarrätten företer därmed sådana brister att domarna bör undanröjas och målen återförvisas till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Göteborg domar den 30 augusti 2004 i mål nr 4305-03, 4307--4309-03 och 4312-03 samt återförvisar målen till kammarrätten för ny behandling. (fd II 2006-05-31, Lundström)