RÅ 2006 not 96

Fråga om omedelbart omhändertagande hade förfallit sedan länsrätten, när ansökan om vård inte gjorts hos länsrätten inom föreskriven tid, avskrivit målet / Fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan länsrätten, när ansökan om vård inte gjorts hos länsrätten inom föreskriven tid, avskrivit målet

Not 96. Överklagande av K.L. ang. omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Individnämnden Norra Botkyrka i Botkyrka kommun beslutade den 18 april 2006 att omedelbart omhänderta J.L. med stöd av 6 § LVU. Beslutet underställdes Länsrätten i Stockholms län som genom beslut den 28 april 2006, mål nr 8824-06, fastställde Individnämndens beslut om omhändertagande. K.L. överklagande länsrättens beslut hos Kammarrätten i Stockholm, som avslog överklagandet genom beslut den 10 maj 2006, mål nr 2976-06. - K.L. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-06-14, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande skall socialnämnden enligt 8 § LVU inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos länsrätten om att den unge skall beredas vård. Enligt 9 § första stycket 1 LVU upphör ett omedelbart omhändertagande om ansökan om vård inte gjorts inom den tid som anges i 8 §. - I målet är upplyst att Individnämnden inte ansökt om vård hos länsrätten inom föreskriven tid till följd varav det omedelbara omhändertagandet har upphört. Länsrätten har därför genom beslut den 24 maj 2006 avskrivit målet. Frågan om omedelbart omhändertagande har således förfallit. Överklagandet hos Regeringsrätten föranleder därför inte någon vidare åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd I, 2006-06-12, Lif)