RÅ 2007 not 100

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut om bygglov (på grund av avståndet till den fastighet på vilken bygglovet beviljats, rättsprövning, avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov för en mobiltelefonmast förelåg inte med hänsyn till avståndet mellan klagandenas fastighet och den fastighet på vilken bygglovet beviljats (avslag)

Not 100. Ansökan av B.S. och B.K. om rättsprövning av ett beslut om avvisad talan i ärende om bygglov. -Miljö- och byggnämnden i Tingsryds kommun (2003-01-08) beviljade bygglov för uppsättande av mobiltelefonimast samt två teknikbodar på fastigheten Gäddeviksås 1:62. Fastigheten var belägen i Midingsbråte inom Tingsryds kommun. - B.S. och B.K. överklagade Miljö- och byggnämndens beslut om yrkade att bygglovet skulle upphävas. De framställde vidare yrkande om inhibition av det överklagade beslutet. Som grund för överklagande anförde de bl.a. följande. De behöver en skyddszon om 5 km radie kring deras kursgård. Syftet med gården är att bl.a. elöverkänsliga personer skall kunna vistas där. Karlshamns kommun har sedan tidigare beslutat att upprätta en områdesplan där ett mastförbud kommer att gälla inom en radie om 5 km runt deras fastighet. - Länsstyrelsen i Kronobergs län (2003-02-14) avslog överklagandet med följande motivering. I plan- och bygglagen (1987:10) PBL, anges inte vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen. Besvärsrätten får därför bedömas enligt bestämmelsen i 22 § förvaltningslagen, där det anges att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det går honom emot. Vad gäller beslut om bygglov anses enligt fast praxis sådana beslut angå, förutom sökanden, ägare till de fastigheter som gränsar direkt till den fastighet bygglovet gäller och därutöver ägare till fastigheter i nära grannskap som är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av det byggande som avses med bygglovet. Även bostadsrättshavare, hyresgäst, boende samt hyresgästorganisation anses, trots att de inte är att betrakta som sakägare i egentlig mening, ha besvärsträtt. - B.S:s och B.K:s fastighet Tranemåla 1:15 ligger mer än tre km från Gäddeviksås 1:62, vilket är den fastighet på vilken den tänkta masten skall uppföras. Fastigheterna gränsar inte till varandra. På grund av avståndet mellan de aktuella fastigheterna bedömer länsstyrelsen att B.S. och B.K. inte är berörda av det aktuella beslutet på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga detta. - B.S:s och B.K:s överklagande skall därför avvisas. - B.K. och B.S. överklagade länsstyrelsens beslut. De yrkade att kommunens respektive länsstyrelsens beslut skulle upphävas samt att de skulle erkännas som sakägare. De anförde bl.a. följande. De är särskilt berörda av bygglovsbeslutet och därför sakägare eftersom de planerar en handikappanläggning som är beroende av en skyddad yttre miljö. Anläggningen vänder sig i första hand till personer som är elöverkänsliga. Avståndet mellan deras fastighet och platsen för tilltänkt mast är mindre än 2 km och avståndet mellan berörda fastigheter är 1,6 km. - Kammarrätten i Jönköping hade genom beslut den 5 maj 2006 med eget utlåtande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde därvid bl.a. följande. Med hänsyn till det avstånd från mastplatsen som B.K:s och B.S:s fastighet är belägen på och till att de inte kan anses direkt berörda av beslutet om bygglov gör kammarrätten den bedömningen att det överklagade beslutet om bygglov inte angår B.K. och B.S. på sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet. Kammarrätten anser således att länsstyrelsens beslut inte bör ändras. - B.K. och B.S. hade därefter kommit in med ytterligare en skrivelse. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-08-31) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen har i ärendet att pröva om länsstyrelsens avvisningsbeslut är riktigt. Regeringen finner mot bakgrund av bl.a. vad kammarrätten anfört att vad B.K. och B.S. anfört inte utgör skäl att göra annan bedömning av deras rätt att överklaga beslutet om bygglov av miljö- och byggnämnden. Överklagandet bör därför avslås. - B.S. och B.K. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för uppförande av mobiltelefonmast på fastigheten Gäddeviksås 1:62. De anförde bl.a. att de drev en handikappanläggning för elöverkänsliga och utbrända. De var för denna verksamhet beroende av en mastfri lågstrålande zon med en radie om fem km. - Regeringsrätten (2007-06-27, Lavin, Nord, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:204) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § skall Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Målet gäller om B.S. och B.K. har rätt att överklaga ett beslut om bygglov för en mobiltelefonmast. Länsstyrelsen i Kronobergs län har funnit att så inte är fallet och har avvisat deras överklagande. Regeringen har i det nu klandrade beslutet gjort samma bedömning. Vad som förekommit i målet visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2007-05-30, Ritseson)