RÅ 2007 not 104

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Mål om återkallelse av F-skattsedel avskrevs sedan fråga om innehav av F-skattsedel förfallit / Mål om återkallande av F-skattsedel avskrevs sedan frågan om innehav av F-skattsedel förfallit / Fråga om beskattning av ersättning som enligt avtal mellan två aktiebolag erlagts för tjänster som utförts av en i det ena bolaget anställd person som tillika var delägare, styrelseledamot och företagsledare i de båda bolagen

Not 104. Överklagande av Åhuset i Fyledalen AB i likvidation ang. inkomstskatt m.m. - Skattemyndigheten i Malmö hade i beslut den 27 november 2001 beslutat att sänka Åhuset i Fyledalen AB:s (Åhuset) inkomst av näringsverksamhet med 492 250 kr (- 617 250 + 125 000), att sänka redovisad utgående mervärdeskatt med 154 312 kr, att sänka ingående mervärdesskatt med 1 966 kr samt att återkalla Åhusets F-skattsedel. Beslutet grundades på att skattemyndigheten ansåg att Åhusets ersättning från Mediaprojekt i Skandinavien AB (MISAB) med totalt 771 562 kr inklusive mervärdesskatt avseende företagsledarens och delägaren P.L:s arbetsinsatser för MISAB skulle taxeras som inkomst av tjänst för P.L. då det var P.L. personligen och inte Åhuset som utfört uppdrag åt MISAB. Skattemyndigheten ansåg vidare att förfarandet att bruka Åhusets F-skattesedel för att företagsledarens lön skulle kunna betalas ut utan skatteavdrag och sociala avgifter var ett klart missbruk av Åhusets F-skattesedel som utgjorde grund för återkallelse. - Åhuset hade i överklagande yrkat att beslutet undanröjs. Åhuset har även yrkat ersättning för ombudskostnader i förevarande mål i länsrätten med 30 000 kr (15 000 + 15 000) exklusive mervärdesskatt. - Skattemyndigheten hade i omprövningsbeslut inte ändrat det tidigare beslutet. -Länsrätten i Skåne län (03-03-24, ordf. Nyquist) yttrade: Länsrätten har i dom denna dag, mål nr 10690-02, beslutat att undanröja skattemyndighetens beslut att påföra P.L. nu aktuell ersättning från MISAB som inkomst av tjänst. På grund härav och då annat skäl inte kommit fram för att sänka Åhusets inkomst av näringsverksamhet, utgående eller ingående mervärdeskatt eller att återkalla Åhusets F-skattesedel, skall skattemyndighetens överklagade beslut undanröjas. - Länsrätten har i mål nr 10690-02 även beslutat att medge P.L., Åhuset och MISAB ersättning för kostnader i länsrätten i mål nr 10688--10693-02, och 11101-02 med sammanlagt 20 000 kr exklusive mervärdesskatt. - Länsrätten undanröjer skattemyndighetens beslut att sänka Åhusets inkomst av näringsverksamhet med 492 250 kr, att sänka utgående mervärdeskatt med 154 312 kr och att sänka ingående mervärdesskatt med 1 966 kr. - Länsrätten undanröjer skattemyndighetens beslut att återkalla Åhusets F-skattsedel. - Länsrätten medger Åhuset, P.L. och MISAB ersättning för kostnader i länsrätten i mål nr 10688--10693-02 och 11101-02 med sammanlagt 20 000 kr exklusive mervärdesskatt. - Skatteverket överklagade och yrkade att Åhusets inkomst av näringsverksamhet skulle sänkas med 492 250 kr och att redovisad utgående mervärdesskatt skulle sänkas med 154 312 kr, att redovisad ingående mervärdesskatt skulle sänkas med 1 966 kr för beskattningsåret 2000 samt att bolagets F-skattsedel skulle återkallas. Skatteverket yrkade slutligen att ersättning för kostnader inte skall utgå om kammarrätten ändrade länsrättens dom i enlighet med yrkandet samt åberopade i tillämpliga delar detsamma som i målet 3764-03 som avser P.L:s inkomsttaxering taxeringsåret 2001. - Åhuset ansåg att kammarrätten skulle avslå överklagandet och åberopade i tillämpliga delar detsamma som i målet 3764-03. - Bolaget yrkade ersättning för kostnader i kammarrätten med 1 500 kr. - Kammarrätten i Göteborg (2005-03-11, Rispe, Öhvall, referent, Lindestam) yttrade: Förevarande mål är följdmål avhängigt av utgången i det samtidigt avgjorda målet 3764-03. I överensstämmelse med utgången i det målet föreligger förutsättningar för att bifalla skatteverkets överklagande såvitt avser inkomsttaxering och mervärdesskatt. - Kammarrätten meddelar prövningstillstånd vad gäller frågan om återkallelse av F-skattsedel. - Enligt bestämmelserna i 4 kap. 13 § p. 3 skattebetalningslagen skall skattemyndigheten återkalla en F-skattsedel om innehavaren har missbrukat sin F-skattsedel och missbruket inte är obetydligt och enligt p. 9 om innehavaren är ett fåmansföretag och en företagsledare i företaget har handlat på ett sådant sätt att en F-skattsedel inte får utfärdas för företagsledaren på grund av bl. a. ett förhållande som avses i p. 3. Kammarrätten finner i likhet med dåvarande skattemyndigheten att förutsättningar att återkalla bolagets F-skattsedel föreligger. - Med denna utgång i målet är bolaget inte berättigat till ersättning för ombudskostnader i länsrätten eller i kammarrätten. - Med bifall till överklagandet fastställer kammarrätten dåvarande skattemyndighetens beslut den 27 november 2001. - Kammarrätten undanröjer länsrättens beslut om ersättning för kostnader i målet och avslår yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. - Åhuset i likvidation överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och fastställa länsrättens domslut. Åhuset åberopade vad P.L. anfört i Regeringsrättens mål nr 2144-05 som avsåg P.L:s inkomsttaxering 2001. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och åberopade vad verket anfört i mål nr 2144-05. Verket anförde vidare bl.a. att skattemyndighetens beslut den 3 december 2001 att återkalla Åhusets F-skattsedel var korrekt mot bakgrund av att skyldigheten att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter kringgåtts. - Regeringsrätten (2007-06-28, Sandström, Dexe, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 2144-05 funnit att P.L. inte skall beskattas för den av MISAB till Åhuset utbetalda ersättningen. Överklagandet skall därför bifallas såvitt avser inkomstskatten och mervärdesskatten. - Det har inte funnits skäl att återkalla Åhusets F-skattsedel på den åberopade grunden. Frågan om Åhusets innehav av F-skattsedel för det aktuella året har emellertid numera förfallit. Målet i den del det avser bolagets F-skattsedel skall därför avskrivas. - Åhuset bör medges den av länsrätten beviljade ersättningen för kostnader. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom i de delar den avser inkomstskatt, mervärdesskatt och ersättning för kostnader i länsrätten samt fastställer länsrättens domslut i motsvarande delar. - Regeringsrätten avskriver målet i den del det avser återkallelse av F-skattsedel. (fd I 2007-05-31, Lundberg) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målen 2145-05, 2148-05, 2151-05 och 2155-05 rörande mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter rörande redovisningsperioderna december 2000 och juni 2001 m.m. avseende Mediaprojekt i Skandinavien (MISAB) där omständigheterna var likartade.