RÅ 2007 not 107

Ansökan av P-A.R. och E-L.R. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ekerö kommun (2005-04-05) antog detaljplan för fastigheterna Mörby 1:3 m.fl., Mörbyområdet

Not 107. Ansökan av P-A.R. och E-L.R. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ekerö kommun (2005-04-05) antog detaljplan för fastigheterna Mörby 1:3 m.fl., Mörbyområdet. - Beslutet överklagades av bl.a. P-A.R. och E-L.R. De åberopade bl.a. att deras fastighet var utsatt för starkt trafikbuller från väg 800. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2005-10-05) avslog de överklaganden som prövades i sak. - Bl.a. P-A.R. och E-L.R. överklagade länsstyrelsens beslut - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-09-14) upphävde planen i viss del men avslog överklagandena i övrigt. Vad avser P-A.R:s och E-L.R:s överklagande motiverade regeringen beslutet på följande sätt: Av den antagna detaljplanen framgår att deras fastighet är utlagd för "Bostäder". Regeringen finner att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för dem inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de framfört om vald markanvändning, om framtida förändringar av trafikstrukturen eller om översiktsplanen utgör inte skäl för att regeringen skall upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att invändningarna i övrigt från P-A.R. och E-L.R. utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - P-A.R och E-L.R. ansökte om rättsprövning och yrkade att område C vid väg 800 skulle utgå ur planen. Enligt sökandena visade Vägverkets studier att område C måste ingå i ett vägombyggnadsområde om en fullgod lösning för trafiksäkerhet och trafikstandard skulle kunna åstadkommas. - Regeringsrätten (2007-07-02, Nordborg, Eliason, Kindlund, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § skall Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Regeringsrätten kan sålunda endast pröva om regeringens beslut skall upphävas eller ej. Om beslutet inte upphävs, står det fast. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som P-A.R. och E-L.R. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2007-05-30, Nilsson)