RÅ 2007 not 108

Regeringsbeslut i ett planärende ansågs inte innefatta någon prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter när dessa inte överklagat kommunens planbeslut (avvisning)

Not 108. Ansökan av H.S. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Kalmar kommun (2006-06-19) antog detaljplan för del av Stadsparken 1, nytt konstmuseum i Stadsparken. - C-H.A. överklagade beslutet men Länsstyrelsen i Kalmar län (2006-11-27) avslog överklagandet. - C-H.A. överklagade länsstyrelsens beslut. Bl.a. H.S. instämde i vad C-H.A. framfört. - Regeringen (Miljödepartementet, 2007-01-25)avslog C-H.A:s överklagande efter att ha konstaterat att H.S. och övriga som instämt i vad C-H.A. framfört inte överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen och att regeringen därför prövade ärendet endast på talan av C-H.A. - H.S. m.fl. anförde i ansökningen om rättsprövning bl.a. att alla som skattade i kommunen var sakägare enligt kommunallagen (1991:900). - Regeringsrätten (2007-07-02, Nordborg, Eliason, Kindlund, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det klandrade beslutet innefattar inte någon sådan prövning av de sökandes civila rättigheter eller skyldigheter som avses i den redovisade bestämmelsen. Ansökningarna skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning. (fd II 2007-05-30, Nilsson)