RÅ 2007 not 111

Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete avseende förberedande av överklagande av kammarrättens dom

Not 111. Ansökan av I.v.S. om ersättning för arbete som offentligt biträde. - Advokaten I.v.S. var förordnad som offentligt biträde för B.J. i ett mål i Kammarrätten i Jönköping angående fortsatt vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Kammarrätten meddelade dom i målet den 29 juli 2004. - I.v.S. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja honom ersättning med 1 500 kr för arbete som offentligt biträde. Han anförde bl.a. följande. Efter kammarrättens dom gav B.J. honom direktiv om att han ville överklaga domen till Regeringsrätten. Därefter har I.v.S. utfört diverse arbetsuppgifter. I samband med att B.J. skulle lämna besked om vilken grund för prövningstillstånd som skulle åberopas meddelade han den 11 augusti 2004 att han frånföll sitt direktiv om att domen skulle överklagas. -Regeringsrätten (2007-07-05, Lavin, Nord, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäligt att tillerkänna I.v.S. ersättning med yrkat belopp för det biträde han lämnat B.J. avseende förberedande av fullföljd hos Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beslutar att ersättning skall betalas till I.v.S. som offentligt biträde med 1 500 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete. (fd I 2007-05-30, Larsson)