RÅ 2007 not 112

Utrikessekretess hindrade att uppgift om namnet på en av svensk ambassad anlitad förtroendeadvokat lämnades ut till klaganden i mål om uppehållstillstånd m.m.

Not 112. Överklagande av A.A. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - I ett mål om uppehållstillstånd m.m. begärde A.A. att få ta del av namnet på den förtroendeadvokat som gjort utredningen i ärendet och - om sådana fanns - övriga handlingar till grund för dennes påstående att falska handlingar skulle ha getts in. -Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-04-24, Schött, Jonsson, referent, Fryklund Lövgren) avslog yrkandet och anförde följande. Den uppgift som klaganden hos kammarrätten begärt att få ta del av omfattas av den s.k. utrikessekretessen enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). En sådan uppgift får inte lämnas ut om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Kammarrätten gör följande bedömning. - I förevarande fall har dåvarande Utlänningsnämnden hos Sveriges ambassad i Dhaka begärt att ambassaden skall vidta viss utredning i ärendet. Utredningen har utförts av ambassadens s.k. förtroendeadvokat. Ett röjande av namnet på förtroendeadvokaten skulle enligt kammarrättens mening skada Sveriges fortsatta möjligheter att erhålla information av detta slag. - Av 14 kap. 5 § första stycket sekretesslagen framgår att sekretess enligt huvudregeln inte gäller i förhållande till part i mål hos domstol. Handling eller annat material får dock inte lämnas ut i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådant fall skall myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda. - Klaganden har, med undantag för förtroendeadvokatens namn och adress, fått del av förtroendeadvokatens skrivelse till ambassaden. Kammarrätten finner, vid en avvägning mellan klagandens intresse av att få ut uppgiften om förtroendeadvokatens namn och det intresse som sekretessen enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen skall skydda, att det är av synnerlig vikt att den begärda uppgiften inte lämnas ut. Någon möjlighet att på annat sätt lämna upplysning om uppgiften utan allvarlig skada för Sverige föreligger inte. Uppgiften kan heller inte lämnas ut med förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen. Klagandens yrkande skall därför avslås. - Kammarrätten upplyser om att det i målet inte finns några ytterligare handlingar till grund för förtroendeadvokatens påstående om att klaganden har lämnat falska handlingar. - A.A. överklagade beslutet och yrkade att få ta del av namnet på förtroendeadvokaten. A.A. anförde bl.a. följande. Påståendet att ett röjande av sekretessen skulle medföra att systemet med förtroendeadvokater allvarligt skadas och att Sveriges mellanfolkliga förbindelser och möjligheterna att i fortsättningen erhålla information av detta slag skulle skadas är felaktigt. De uppgifter som lämnats av förtroendeadvokaten har inte den karaktären. Det ifrågasätts om den efterfrågade uppgiften över huvud taget har med Sveriges mellanfolkliga förbindelser att göra. - Regeringsrätten (2007-07-05, Lavin, Nord, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Migrationsöverdomstolen i fråga om utlämnande av uppgiften om förtroendeadvokatens namn. Överklagandet skall därför avslås. Jfr RÅ84 2:94. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2007-05-30, Larsson)