RÅ 2007 not 121

Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra tillkommande bostadsbebyggelse (avslag)

Not 121. Ansökan av G.H. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun(2006-03-27) antog detaljplan för Ormsta 1:273 och 1:274 samt del av 1:416. Planen medgav uppförande av bostadshus i två våningar för högst 28 lägenheter. - Antagandebeslutet överklagades av bl.a. S.H., G.H. och H.H. som anförde följande. Planens utformning är inte en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vid rivningen av en Rimibutik maldes kylrummets asbestskivor ned under grävskopans larvfötter inom en betydande del av planområdet och täcktes över med jord, något som utgör ett allvarligt miljöproblem. En del av asbesten har förts bort men tomten innehåller mycket mer asbest. Planområdet är inte bevuxet med slyartad vegetation utan med bl.a. hassel och björk samt med den fridlysta blåsippan. Bostäderna utgörs av bostadsrätter och inte såsom tidigare gjorts gällande av hyresrätter. Om en häck planteras mellan Ormstavägen och områdets parkeringsplats kommer sikten att försämras i en trafikmässigt redan svår miljö. Att en tyst gård skapas kan inte fastställas om man inte kan redovisa planlösningen av lägenheter och planen inte ställer krav på orienteringen av uteplatser. En avsevärd del av gården i planområdet nås aldrig av sol. Den i bullerutredningen redovisade bebyggelsen är grupperad på annat sätt än som redovisas i illustrationen. Bullerutredningen beaktar inte heller högtalarutropen på hållplatsen och ringsignalerna vid bomfällning och inte heller bullret från Banvägen eller inverkan av ljudreflexer. Bullerplank bör anläggas inte bara mot Roslagsbanan utan också mot Ormstavägen och Björkhagsvägen. För alla motorfordon kommer backningsmanövrer att erfordras vid vändning på gården. Avskärmning av parkeringsplatser är ett otillräckligt skydd mot avgaser. Förrådsutrymmena blir otillräckliga. I korsningen Björkhagsvägen-Ormstavägen kommer en uppenbar trafikfara att råda. Planen är inte utformad med hänsyn till möjligheterna för personer med nedsatt rörelseförmåga att använda området. Utrymmet för lek och utevistelse är otillräckligt inom planområdet, och bristen kompenseras inte utanför planområdet. Utrymmet för parkering har prioriterats på bekostnad av friytan för lek och utevistelse. Parkeringsnormen uppfylls inte. Parkeringsutrymmen för handikappade tillkommer och kommer att inkräkta på friytan. Exploateringsgraden måste minskas. Under planprocessen har beslut fattas på grundval av felaktiga och ofullständiga uppgifter i en rad avseenden. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2006-08-03) avslog överklagandena och anförde som motivering för sitt beslut följande. Planområdet omfattas i huvudsak av byggnadsplan för Ormsta, fastställd den 5 oktober 1954, och är i den planen utlagt som två tomter för villa i en våning med en höjd av 5,6 meter med en byggnadsarea av högst 120 kvm. I den överklagade detaljplanen läggs tomterna ut som kvartersmark för bostäder i form av små flerbostadshus i två våningar, med en byggnadshöjd av 7,5 meter och med en byggnadsarea av 650 kvm. Den tillkommande bebyggelsen enligt den överklagade planen får inrymma högst 28 lägenheter. - I förhållande till de byggrätter som medges av byggnadsplanen utgör den överklagade planen en förtätning som för de närboende kommer att medföra ändrad utsikt, minskad tillgång till obebyggda ytor samt insyn och ökad trafik, bl.a. på ett större parkeringsutrymme i planområdet. Olägenheterna av denna påverkan bör dock inte bli större än att de kan godtas i den storstadsmiljö som planområdet utgör en del av. - Den planerade bebyggelsen blir belägen på ett minsta avstånd av cirka 50 meter från Roslagsbanan och blir därför utsatt för trafikbullret från banan. Detaljplanen innehåller en bestämmelse dels om att bebyggelsen skall utfarnas, placeras och kompletteras med plank så att tyst sida bildas för anordnande av uteplatser med en maximal ljudnivå från trafik om 70 dBA, dels om att byggnaderna skall utformas så att bullernivån från trafik inomhus inte överskrider 45 dBA maximalnivå och 30 dBA ekvivalentnivå, dels om att sovrum skall vetta mot tyst sida. I ärendet föreligger bullerutredning den 26 april 2004 från WSP Akustik av vilken framgår beträffande järnvägsbullret att riktvärden för ekvivalent ljudnivå (55 dBA) inte överskrids i planområdet. När det gäller andra bullerkällor såsom ring- och högtalarsignaler från närliggande järnvägsstation och järnvägsövergång samt buller från biltrafik på närliggande gator i villaområdet får dessa ljudkällor anses vara av underordnad betydelse i förhållande till järnvägsbullret. Mot bakgrund av det anförda får nämnda planbestämmelse anses utgör ett godtagbart skydd för bebyggelsen vad avser trafikbullret från Roslagsbanan och övriga närliggande bullerkällor. - De planerade flerbostadshusen blir belägna i ett villaområde och kommer alltså att avvika från den kringliggande bebyggelsen. Avvikelsen utgör dock en variation i stadsbilden som får anses vara godtagbar. - Den norra delen av planområdet har varit bebyggd med en livsmedelsbutik som numera är riven. Asbest från ett förråd i butiken har samlats upp och fraktats bort för omhändertagande. Enligt planbeskrivningen är det avsikten att eventuellt spill som kan ligga kvar på platsen skall ta om hand på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Förekomsten av asbest har uppmärksammats på ett sådant sätt att den i genomförandeskedet skall kunna hanteras på ett godtagbart sätt. - Frågan huruvida lägenheterna skall upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt regleras inte i detaljplanen och blir därför inte föremål för bedömning från länsstyrelsens sida. - Detaljplanen innehåller en bestämmelse om markens anordnande av innehåll att en häck skall finnas i tomtgräns med Ormstavägen, alltså mellan planområdets parkeringsplats och vägen. Häcken placeras utmed en raksträcka av vägen och får anses vara godtagbar ur trafiksäkerhetssynpunkt. - Den planerade bebyggelsen blir enligt illustration grupperad runt en gård, vilket är nödvändigt för bebyggelsen skall få ett en tyst sida. Vidare har i illustrationen lagts ut en körbar gångväg i form av en vändslinga. Illustrationen utgör dock inte en del av planen och prövas därför inte av länsstyrelsen. - Utöver högsta tillåtna byggnadsarea för bostäder tillkommer enligt planbestämmelse friliggande komplementbyggnader på bebyggbar mark. Omfattningen av komplementbyggnaderna är inte fastställd i planen utan prövas i det efterföljande genomförandeskedet. - Utformningen av bebyggelsen vad avser tillgängligheten för handikappade prövas likaledes i genomförandeskedet. - Mot bakgrund av de planerade lägenheternas begränsade antal och storlek får det utrymme som kan beredas för lek och utevistelse anses bli godtagbart. - Av planområdet har mark lämnats obebyggd för en parkering som enligt illustration skall inrymma 28 parkeringsplatser och några få reservplatser. Planeringen för att tillgodose parkeringsbehovet får anses vara godtagbar. - Det framtagna utredningsmaterialet är godtagbart såsom underlag för antagandebeslutet. - Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att vad som anförts av de klagoberättigade parterna inte utgör skäl att upphäva det överklagade antagandebeslutet. - S.H. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. De anförde bl.a. följande. Hänsyn har inte tagits till att de planerade bostadshusen i den sydvästra delen av planområdet kan komma att få en byggnadshöjd på upp till 9 meter och att de blir belägna endast 4 meter från Ormsta 1:272. De nya husen får olägenheter av buller från biltrafiken, ljud från perrongen och från tåg som passerar i hög fart tidig morgon och sen kväll förutom det normala bullret från Roslagsbanan. Planbestämmelsen som enbart gäller buller från trafiken är inte tillräcklig. Inom planområdet finns asbest som delvis är nedmyllat. Krav på att markens ytskikt skall fraktas bort för omhändertagande bör införas som en planbestämmelse. Utfarterna från planområdet och häcken inom området har inte bedömts mot bakgrund av befintliga brister i trafikmiljön. Utfarterna från planområdet och planterandet av häck inom området leder till en farligare trafikmiljö. Utrymmet för lek och utevistelse är underdimensionerat och har fått stå tillbaka för att tillgodose behovet av utrymme för trafik och parkering. - Som stöd för överklagandet bifogades en skiss över trafikförhållandena. Dessutom framfördes kritik mot länsstyrelsens handläggning och bedömningar. - Regeringen (2006-12-07, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) avslog överklagandet med följande motivering. Regeringen har att pröva om den nu antagna detaljplanen mot bakgrund av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Frågor som rör den närmare utformningen och placeringen av den nya bebyggelsen prövas i samband med planens genomförande. I samband därmed får även prövas vilka närmare föreskrifter eller åtgärder som kan behövas vid en eventuell sanering av marken inom planområdet. - Regeringen finner att de olägenheter i form av bl.a. påverkad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena framfört om vald planutformning, om markens lämplighet för bebyggelse eller om trafikförhållandena i området utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande skall upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om länsstyrelsens handläggning och bedömningar eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - G.H. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Kommunen har ignorerat i princip alla invändningar under planarbetets gång varför detaljplanen strider mot bestämmelserna i bl.a. 1 kap. 5 §, 2 kap. 4 § samt 3 kap. 2 och 15 §§ PBL. De kvalitetsproblem för det nya bostadskomplexet som blir följden av överexploateringen av tomtmarken har inte beaktats. Det gäller även trafiksäkerhetsproblemen. Olägenheterna för de närboende har underskattats och det är uppenbart att man underlåtit att reellt analysera förhållandena på platsen. - Regeringsrätten (2007-09-13, Nordborg, Dexe, Stävberg, Lundin, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § skall Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2007-08-22, S. Nilsson)