RÅ 2007 not 126

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att hålla muntlig förhandling eller att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i mål där ansökan avvisades

Not 126. Ansökan av Y.B. om rättsprövning av ett beslut av Skatteverket. - Y.B. inkom den 17 juli 2007 med en skrivelse till Regeringsrätten. Såvitt framgick av skrivelsen ansökte hon om rättsprövning av Skatteverkets beslut dels den 23 november 2006 att ta bort en sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen, dels den 15 januari 2007 att verkställa detta beslut. Vidare yrkade hon inhibition av beslutet den 15 januari 2007 samt att muntlig förhandling skall hållas och att förhandsavgörande skall inhämtas från EG-domstolen. -Regeringsrätten (2007-09-20, Wennerström, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling eller att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Y.B:s yrkanden därom skall därför avslås. - Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att det endast är vissa beslut av regeringen som kan bli föremål för rättsprövning. Eftersom Y.B:s ansökan avser beslut av Skatteverket och inte ett regeringsbeslut skall hennes ansökan avvisas. Vid denna utgång faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandena om muntlig förhandling och inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2007-09-11, Hofvander)