RÅ 2007 not 127

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 127. Ansökan av M.J. om resning i mål om sjukpenning. - Länsrätten i Skåne avslog genom dom den 12 november 1998 M.J:s överklagande av Malmöhus läns allmänna försäkringskassas beslut att inte bevilja honom sjukpenning fr.o.m. den 6 november 1996. M.J. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som den 4 juni 1999 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 122-1999). Efter överklagande av M.J. beslutade Regeringsrätten den 5 juni 2000 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5071-1999). - I en skrivelse till Regeringsrätten ansökte M.J. om resning då han ansåg att försäkringskassan har fattat beslut på felaktiga grunder. -Regeringsrätten (2007-09-20, Nordborg, Dexe, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande: M.J:s framställning får uppfattas som en ansökan om resning i länsrättens mål om sjukpenning. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det i ett sådant fall inte är Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar M.J:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 2007-08-28, Tired)