RÅ 2007 not 130

Fråga om förbud mot flyttning av familjehemsplacerat barn ansågs förfallen sedan socialnämnden frånfallit yrkandet om sådant förbud (avskrivning)

Not 130. Överklagande av A.M. i mål ang. flyttningsförbud av familjehemsplacerat barn. - Socialnämnden i Söderköpings kommun beslutade den 18 mars 2005, med stöd av 27 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, att A.M. inte fick flytta från sitt familjehem, s.k. tillfälligt flyttningsförbud. Sedan frågan underställts Länsrätten i Östergötlands län beslöt länsrätten den 31 mars 2005 att fastställa det underställda beslutet. Socialnämnden ansökte därefter om flyttningsförbud tills vidare avseende A.M. med stöd av 25 § LVU. Som grund för sin ansökan anförde nämnden bl.a. följande. Flyttningsförbudets syfte är att förhindra en hemtagning av den unge vid olämplig tidpunkt eller alltför snabbt. A.M. hade under lång tid rotat sig i familjehemmet L. Med hänvisning till den utredning som genomförts avsåg nämnden att trygga A.M:s uppväxtförhållanden genom att inge en ansökan till Norrköpings tingsrätt om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. - Länsrätten i Östergötlands län biföll nämndens ansökan genom dom den 6 maj 2005 och förordnade i domen med stöd av 24 § LVU att ett flyttningsförbud från familjehemmet L. skulle gälla tills vidare för A.M. Länsrätten förordnade vidare att domen skulle gälla omedelbart. - Sedan länsrättens dom hade överklagats av A.M:s föräldrar S.H. och C.M. beslutade Kammarrätten i Jönköping i dom den 31 augusti 2005 att med ändring av länsrättens dom avslå nämndens ansökan om flyttningsförbud. - A.M. överklagade domen och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle fastställa länsrättens förordnande att flyttningsförbud från familjehemmet L. skulle gälla tills vidare. - S.H. och C.M. bestred bifall till yrkandet. -Regeringsrätten (2007-09-25, Billum, Eliason, Kindlund, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Norrköpings tingsrätt har i dom den 29 mars 2007 förordnat att vårdnaden om A. skall utövas gemensamt av de biologiska föräldrarna, S.H. och C.M. Domen har vunnit laga kraft och A. befinner sig numera hos S.H. - Socialnämnden i Söderköping anför i yttrande till Regeringsrätten i juli 2007 att nämnden anser att förutsättningar för flyttningsförbud inte längre föreligger. - Regeringsrätten finner att frågan om förbud enligt 24 § LVU att flytta A. från familjehemmet L. får anses ha förfallit. Målet skall därför avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2007-09-05, Svens-Jonsson)