RÅ 2007 not 137

Ansökan av F.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 137. Ansökan av F.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Svea hovrätt dömde den 3 oktober 2005 F.A., född den 5 oktober 1979, medborgare i Irak, för förberedelse till terroristbrott m.m. till fängelse i fyra år och sex månader samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. - F.A. ansökte om att regeringen skulle upphäva eller mildra utvisningsbeslutet. I samband därmed begärde han att verkställigheten av beslutet om utvisning skulle inhiberas tills vidare. - Justitieministern beslutade den 18 april 2007 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämdes eller regeringen avgjorde ärendet, dels att F.A. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. - I enlighet härmed togs F.A. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 20 april 2007. - Förvarsbeslutet prövades därefter på nytt den 20 juni 2007, varvid beslutades att hålla F.A. i förvar. - Förhandling i förvarsfrågan hölls den 13 augusti 2007 vid Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen. - (Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask,2007-08-17): F.A. skall kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - F.A. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva förvarsbeslutet och att han skulle försättas på fri fot. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Utredningen i ärendet visar inte att det alltjämt föreligger någon grund för att hålla honom i förvar. Det bör vara tillräckligt att han ställs under uppsikt. Det finns utredning som visar att det föreligger hot mot honom från flera håll. Mot bakgrund av detta och med beaktande av den typ av brott som han dömts för, bör det anses helt uteslutet att han kommer att bedriva fortsatt brottslighet. Han känner en välgrundad fruktan för att dödas om utvisningen verkställs. Han vill stanna i Sverige och är fullt införstådd med att hans ansökan om nåd skulle påverkas om han höll sig undan. Han kan bo hos släktingar i Härnösand, vilka även har eget företag och kan erbjuda honom ett arbete. Han var placerad i skyddsavdelning på anstalt från november 2006 till april 2007. Därefter har han varit förvarstagen i fem månader. Han har sålunda levt isolerad från andra människor i snart elva månaders tid. - Regeringsrätten (2007-10-12, Nordborg, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd I 2007-10-03, Lidin)