RÅ 2007 not 14

Ansökan av A.G. ang. resning i mål om livränta. - Försäkringskassan beslutade den 9 september 1998 att bevilja A.G. livränta för tiden den 1 oktober 1993 - den 30 september 2000 för tidigare godkänd arbetsskada med visandedag den 9 oktober 1992. Livränteunderlaget bestämdes till 85 700 kr. A.G. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 9 juni 1999 avslog överklagandet. Sedan A.G. fullföljt sin talan avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet i dom den 20 juni 2001. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd i beslut den 26 februari 2004 (mål nr 5237-01)

Not 14. Ansökan av A.G. ang. resning i mål om livränta. - Försäkringskassan beslutade den 9 september 1998 att bevilja A.G. livränta för tiden den 1 oktober 1993 - den 30 september 2000 för tidigare godkänd arbetsskada med visandedag den 9 oktober 1992. Livränteunderlaget bestämdes till 85 700 kr. A.G. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 9 juni 1999 avslog överklagandet. Sedan A.G. fullföljt sin talan avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet i dom den 20 juni 2001. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd i beslut den 26 februari 2004 (mål nr 5237-01). - A.G. ansökte om resning och åberopade till stöd för sin talan i huvudsak följande. Nya omständigheter har tillkommit i målet. Kassan fastställde livränteunderlaget beräknat efter en halvtidstjänst. Av dom meddelad av Sollentuna tingsrätt den 12 juni 2003 (mål nr T 1394-98) framgår emellertid att hon arbetat i en omfattning som motsvarar heltid. Hennes tidigare arbetsgivare har därför förpliktats utge skadestånd till henne bl.a. för den inkomstförlust hon gjort på grund av att hon fått deltidslön trots att hon arbetat heltid. -Regeringsrätten (2007-02-13, Lavin, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2007-01-30, Perttu)