RÅ 2007 not 144

Frågan om interimistiskt förordnande hos kammarrätten hade förfallit sedan kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet / Fråga om interimistiskt förordnande hos kammarrätt i mål om offentlig upphandling hade förfallit sedan kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet

Not 144. Överklagande hos Landstinget i Värmland i mål ang. interimistiskt förordnande i mål om överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. - Landstinget i Värmland genomförde en upphandling av diabeteshjälpmedel. Tilldelningsbeslut meddelades den 23 april 2007. Sedan bl. a. Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care (bolaget) ansökt om överprövning hos Länsrätten i Värmlands län beslutade länsrätten i dom den 27 augusti 2007 att avslå ansökningen (mål nr 879-07). Domen överklagades till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 20 september 2007 förordnade att upphandlingen inte fick avslutas innan något annat hade beslutats (mål nr 5231-07). - Landstinget i Värmland överklagade kammarrättens interimistiska beslut. -Regeringsrätten (2007-10-24, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är numera upplyst att kammarrätten genom beslut den 8 oktober 2007 i mål nr 5231-07 inte meddelat prövningstillstånd i anledning av bolagets överklagande av länsrättens dom. Frågan om interimistiskt förordnande hos kammarrätten har därigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 2007-10-16, Lif)