RÅ 2007 not 149

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 149. Överklagande och ansökan om resning av O.N. i mål om inkomsttaxering 1999 m.m. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 26 oktober 2005 dom i mål ang. O.N:s inkomsttaxering 1999 (mål nr 249-03). - O.N. överklagade kammarrättens dom och framställde samtidigt ett yrkande om resning för den händelse att prövningstillstånd inte meddelades i målet. -Regeringsrätten (2007-10-25, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad O.N. anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens ställningstagande i fråga om prövningstillstånd. O.N:s ansökan om resning skall därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (fd II 2007-10-09, Werth)