RÅ 2007 not 158

Ansökan om överprövning av en offentlig upphandling kunde inte prövas sedan ett upphandlingskontrakt träffats

Not 158. Överklagande av Stockholms läns landsting ang. överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. - Landstinget genomförde en upphandling avseende basal hörselrehabilitering. Upphandlingen genomfördes som en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Den 25 maj 2007 offentliggjorde landstinget beslutet om tilldelning av kontrakt. - Aleris AB ansökte hos Länsrätten i Stockholms län om överprövning av upphandlingen och hemställde dessutom att länsrätten skulle fatta ett interimistiskt beslut om att upphandlingen inte skulle få avslutas innan annat beslutats. Länsrätten, som i beslut den 4 juni 2007 interimistiskt förordnat i enlighet med vad Aleris AB hemställt, biföll i dom den 6 juli 2007 ansökan och förordnade att upphandlingen fick avslutas först sedan viss rättelse gjorts. I länsrättens domslut angavs särskilt att det interimistiska beslutet därmed inte längre gällde. Landstinget överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade att kammarrätten, med ändring av länsrättens dom, skulle lämna Aleris AB:s ansökan om överprövning utan bifall alternativt återförvisa målet till länsrätten för ”vederbörlig prövning i sak”. I dom den 25 september 2007 beslutade kammarrätten att med ändring av länsrättens dom såvitt då var i fråga avslå Aleris AB:s ansökan om överprövning. - I överklagande hos Regeringsrätten den 4 oktober 2007 yrkade Aleris AB bl.a. att Regeringsrätten omedelbart interimistiskt skulle förordna att upphandlingen inte fick avslutas och att kammarrättens dom skulle upphävas samt målet återförvisas till kammarrätten. Regeringsrätten förordnade i beslut samma dag att upphandlingen inte fick avslutas innan något annat hade beslutats. - Från landstinget inkom härefter uppgift om att avtal den 1 oktober 2007 tecknats med vinnande leverantör i upphandlingen. -Regeringsrätten (2007-10-31, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 7 kap. 1 § tredje stycket LOU framgår att rätten inte får pröva en ansökan om överprövning efter den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger. Ansökningen får dock prövas till dess att tio dagar gått från det att den upphandlande enheten lämnat upplysningar om tilldelningsbeslut enligt 1 kap. 28 § LOU eller rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. - Avtal med vinnande leverantör tecknades redan den 1 oktober 2007. Med hänsyn till att ett upphandlingskontrakt således numera föreligger följer av 7 kap. 1 § tredje stycket LOU att Regeringsrätten inte kan överpröva upphandlingen. Aleris AB:s överklagande kan därför inte föranleda någon ytterligare Regeringsrättens åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver sitt interimistiska beslut och avskriver målet. (fd II 2007-10-25, Holmstedt)