RÅ 2007 not 163

Beskattningsunderlaget då ersättning för sålda varor tagits emot i utländsk valuta (förhandsbesked)

Not 163. Överklagande av Gottebiten En Gros AB och Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Gottebiten En Gros AB, som bedrev gränshandel i Strömstad, om bolaget vid beräkning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt fick omräkna norska kontanter till svenska kronor med sedelkursen för det fall denna understeg avistakursen. -Skatterättsnämnden (2007-01-10, Wingren, ordf., Edlund, Eriksson, Peterson, Rabe, Svanberg): Förhandsbesked. Beskattningsvärdet skall beräknas med utgångspunkt i den vid skattskyldighetens inträde dagligen publicerade säljkursen för norska kronor. - Motivering. I RÅ 2003 ref. 102 har Regeringsrätten funnit att beskattningsunderlaget, när ersättning för en försåld vara utgått i norska kronor, skall vara den senaste säljkursen för valutan, vid den tidpunkt då skatten skall tas ut, som har registrerats på den i Sverige representativa valutamarknaden. Avgörandet är ett uttryck för principen att beskattningsunderlaget vid varuöverlåtelser och tjänstetillhandahållanden, där vederlaget utgår i annat än svenska kronor och således i annat än i Sverige lagliga betalningsmedel, skall beräknas till vad som kan anses vara marknadsvärdet av det uppburna vederlaget, dvs., såvitt gäller utländsk valuta, ett belopp framräknat till svenska kronor på ovan angivet sätt. Det anförda får också anses stå i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet, 77/388/EEG, jfr artiklarna 11 A. 1 a och 11. C.2, och motsvarande bestämmelser, artiklarna 73 och 91.2, i rådets direktiv 2006/112/EG som har trätt i kraft den 1 januari 2007. - Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det angivna synsättet. - Bolaget och Skatteverket överklagade förhandsbeskedet. - Bolaget yrkade att frågan skulle besvaras jakande. Bolaget anförde bl.a. följande. Av EG-domstolens avgöranden i målen C-317/94 och C-258/95 framgår att beskattningsunderlaget utgörs av det vederlag som faktiskt erhålls vid tillhandahållande av varor och tjänster. Detta vederlag utgör således det subjektiva värdet, dvs. vad som faktiskt uppbärs i varje konkret fall. Marknadsvärdet av det uppburna vederlaget kan inte vara något annat än den ersättning som faktiskt är möjlig att erhålla. Det skulle vidare strida mot principen om mervärdesskattens neutralitet mellan skattskyldiga om en näringsidkare som tar emot betalning kontant skall anses ha samma beskattningsunderlag som en näringsidkare som får samma intäkt med "elektroniska pengar". Då sedelkursen är lägre än avistakursen kommer den ersättning som faktiskt erhållits av näringsidkaren med kontanthantering att vara lägre än hos näringsidkaren utan kontanthantering. - Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle besluta att en annan kurs, t.ex. den genomsnittligt publicerade kursen, skulle användas vid omräkning av utländsk valuta. Verket anförde att den i förhandsbeskedet angivna säljkursen inte publiceras dagligen men att Riksbanken och börsen publicerar en genomsnittlig kurs. - Regeringsrätten (2007-11-08, Heckscher, Eliason, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2007-10-17, Wahren)