RÅ 2007 not 175

Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (socialnämnden hade fattat nytt beslut i sakfrågan) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (socialnämnden hade fattat nytt beslut i sakfrågan)

Not 175. Överklagande av M.A. i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen. - Sociala enheten i Knivsta kommun beslutade den 9 mars 2004 att bevilja M.A. utökad hemtjänst i form av duschning en gång per vecka, städning en gång per månad, tvätt ungefär var tredje vecka, inköp en gång per vecka samt mobilt trygghetslarm. M.A. överklagade beslutet och yrkade att hon skulle beviljas städning varje alternativt varannan vecka. Länsrätten i Uppsala län avslog överklagandet i dom den 11 maj 2004 och anförde bl.a. följande. Frågan i målet är om M.A. för sin livsföring i övrigt är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom det av sociala enheten beviljade biståndet i form av städning av hemmet en gång per månad. M.A. är ensamstående och bor i en lägenhet. Hon är beviljad hemtjänstinsatser i form av hjälp på morgonen med frukost, bäddning, disk och sophantering, daglig mattjänst bestående av lunch samt hjälp med duschning, tvätt och inköp. Annat har inte framkommit än att utrymmen i anslutning till beviljad hjälp med frukost, lunch och duschning i skälig utsträckning hålls efter. Varken sociala enhetens utredning, den medicinska utredningen eller vad M.A. anfört visar att hon kan befaras få olägenheter till följd av att städning utförs en gång per månad i stället för som tidigare varannan vecka. Vid sådant förhållande är hon genom de av sociala enheten beviljade insatserna tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Rätt till utökad städinsats föreligger då inte. - M.A. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som genom beslut den 28 juni 2004 inte meddelade prövningstillstånd. - M.A. yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och att hon skulle beviljas städning en gång per vecka eller varannan vecka. Hon anförde bl.a. följande. Länsrätten har dragit felaktiga slutsatser om förhållanden som inte existerar i verkligheten. Inte vid någon av hjälpinsatserna frukost, lunch eller duschning eller vid något annat tillfälle hålls hennes utrymmen efter. - Sociala enheten bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att M.A. den 18 oktober 2006 beviljats städning var tredje vecka. -Regeringsrätten (2007-11-20, Nordborg, Eliason, Stävberg, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Frågan i målet är om den städning som ingår i den hemtjänst som beviljats M.A. är av sådan omfattning att hon kan anses tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). - Under målets handläggning i Regeringsrätten har socialnämnden fattat ett nytt beslut i frågan som innebär att M.A. beviljats städning var tredje vecka. - Regeringsrätten finner att omständigheterna i målet numera är sådana att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2007-10-31, Lidin)