RÅ 2007 not 178

Återställande av försutten tid, återställbar frist eller inte / Den s.k. tiodagarsregeln ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas / Den s.k. tiodagarsregeln vid offentlig upphandling ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas

Not 178. Överklagande av Utetjänst AB i mål ang. offentlig upphandling samt ansökning om återställande av försutten tid. - Höganäs kommun genomförde en upphandling beträffande tillsyn och skötsel av utemiljö/grönytor m.m. avseende vissa fastigheter i kommunen för åren 2007-2010. Kommunen tilldelade ENTEK, Helsingborgs kommun, uppdraget genom tilldelningsbeslut den 18 april 2007. Utetjänst AB (bolaget) begärde överprövning av upphandlingen hos Länsrätten i Skåne län som i dom den 15 maj 2007 avslog ansökningen om ingripande enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Samtidigt beslutade länsrätten att upphäva ett tidigare meddelat interimistiskt förordnande av innebörd att upphandlingen inte fick avslutas innan något annat hade beslutats. Bolaget fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 3 juli 2007 avskrev målet med hänvisning till att en överprövning inte kunde göras eftersom upphandlingskontrakt tecknats och bolagets överklagande kom in sedan mer än tio dagar förflutit efter det att länsrätten hävde sitt interimistiska förordnande. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten, efter meddelande av prövningstillstånd, skulle undanröja kammarrättens beslut att avskriva målet och återförvisa det till kammarrätten för handläggning i sak. Som grund för sin talan anförde bolaget i huvudsak att Höganäs kommuns tilldelningsbeslut strider mot 1 kap. 4 § LOU och principen om affärsmässighet, eftersom vinnande leverantör, Helsingborgs kommun, genom sitt deltagande i upphandlingen brutit mot kommunallagen. - Alternativt ansökte bolaget om återställande av försutten tid enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, för att till kammarrätten överklaga länsrättens dom. Som grund för sin ansökan anförde bolaget i huvudsak följande. I bilagan "Hur man överklagar", som fogades till länsrättens dom, angavs att överklagandetiden var tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Bolaget har uppfattat att det varit denna tidsfrist som gällt och också inkommit med överklagande inom denna tid. Kammarrätten har emellertid motiverat sitt avskrivningsbeslut med att upphandlingskontrakt var tecknat den 22 maj 2007 och att den s.k. tiodagarsfristen i bolagets fall löpt ut redan den 25 maj 2007. Genom att ange överklagandetiden till tre veckor har länsrätten uppenbarligen lämnat felaktig information, som bolaget rättat sig efter. Detta är en omständighet som utgör giltig ursäkt för återställande av den försuttna tiden. -Regeringsrätten (2007-11-20, Wennerström, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket FPL meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Bolaget har som dess talan får förstås yrkat återställande av den i 7 kap. 1 § tredje stycket LOU föreskrivna fristen om tio dagar, inom vilken en ansökan om åtgärder enligt 2 § samma kapitel kan prövas av allmän förvaltningsdomstol. Denna frist är inte av beskaffenhet att kunna återställas. - Ansökningen om återställande av försutten tid kan vid angivna förhållanden inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2007-10-17, Noring)