RÅ 2007 not 190

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 190. Överklagande och ansökan om resning av T.L. i mål om arbetslöshetsersättning. - Kommunaltjänstemännens Arbetslöshetskassa avslog en ansökan av T.L. om arbetslöshetsersättning fr.o.m. den 1 september 1998. Han överklagade beslutet men Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet i dom den 4 mars 2002. Därefter beslutade först Kammarrätten i Stockholm och därefter Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd. Regeringsrättens beslut meddelades den 13 januari 2003. - Arbetslöshetskassan avvisade genom beslut den 15 mars 2006 en ansökan av T.L. om ny prövning av hans rätt till arbetslöshetsersättning fr.o.m. den 1 september 1998. Kassan hänvisade till det tidigare lagakraftvunna avslagsbeslutet. I dom den 21 juni 2006 avvisade Länsrätten i Stockholms län T.L:s överklagande av kassans avvisningsbeslut. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 17 oktober 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - T.L. överklagade kammarrättens beslut den 17 oktober 2006 och yrkade att ärendet skulle tas upp. Han anförde att det "väl rimligtvis borde föreligga grund för resning" och åberopade bl.a. att han numera fått besked om att förutsättningar för ersättning förelegat. -Regeringsrätten (2007-12-04, Sandström, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens beslut. En förutsättning för att Regeringsrätten skall pröva T.L:s överklagande av kammarrättens beslut den 17 oktober 2006 är att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten, eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - T.L. ansökte också om resning i det av länsrätten den 4 mars 2002 slutligt avgjorda målet. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att ansökningen skall prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därmed fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 2007-09-11, K. Dunnington)