RÅ 2007 not 22

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 22. Överklagande och ansökan om resning av M.T. i mål om avskrivning av studiemedel. - Genom beslut den 6 november 2003 avslog Centrala studiestödsnämnden M.T:s ansökan om avskrivning av studiemedelsskuld. Länsrätten i Västernorrlands län avslog genom dom den 29 juni 2004 M.T:s överklagande av beslutet. Sedan M.T. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 2 november 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - M.T. överklagade kammarrättens beslut och vidhöll att studiemedelsskulden skulle skrivas av och anförde att det var av vikt för rättstillämpningen att avskrivningsreglerna klargjordes vad avser lång sjukdom som ledde till pension, merkostnader till följd av ovanlig sjukdom med otraditionella behandlingsvägar samt kostnader för studiemedelsfinansierad utbildning som inte kunde utnyttjas. Kammarrättens beslut vilade på felaktig grund och man hade inte fullt ut beaktat de möjligheter till avskrivning som lagstiftaren möjliggjort. Förhållandena var likartade dem i Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 6494-2001, vilket gav stöd för att ärendet borde prövas med hjälp av resning. -Regeringsrätten (2007-02-22, Billum, Eliason, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - M.T:s överklagande har kommit in i rätt tid och skall prövas i ordinär ordning. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar ett ställningstagande till frågan om grund för resning föreligger. Med hänsyn härtill skall ansökningen om resning inte tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (fd II 2007-02-13, Mathiasson) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten ytterligare ett mål med M.T. som klagande där omständigheterna var likartade och utgången densamma (mål nr 5124-05)