RÅ 2007 not 29

Avdragsförbudet för kapitalförlust på rätt att förvärva tillgångar från ett företag i intressegemenskap ansågs inte tillämpligt på terminskontrakt avseende valuta (förhandsbesked)

Not 29. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB att bolaget hade en skuld i euro till moderbolaget och att skulden kurssäkrats hos koncernens utländska finansbolag genom valutaterminskontrakt (valuta- och ränteswapavtal) varigenom X AB på termin köpt euro av finansbolaget mot betalning i svenska kronor. X AB frågade om en valutatermin var en sådan rätt till förvärv av tillgång som avses i 25 a kap. 19 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och om en förlust på de aktuella terminskontrakten omfattades av det där angivna avdragsförbudet. -Skatterättsnämnden (2005-09-30, André, ordf., Wingren, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell):Förhandsbesked. Valutaterminskontrakten utgör inte en sådan rätt till förvärv av tillgångar som avses i 25 a kap. 19 § första stycket 3 IL. - Motivering. Nämnden, som utgår från att kontrakten ingåtts på marknadsmässiga villkor, gör följande bedömning. - Genom lagstiftning som trätt i kraft den 1 juli 2003 är kapitalvinster på näringsbetingade andelar skattefria och avdrag medges ej för kapitalförluster på sådana andelar. I syfte att hindra kringgående av avdragsförbudet avseende andelar har i 25 a kap. 19 § IL även införts avdragsförbud för kapitalförluster på vissa andra intresseföretagsanknutna tillgångar (prop. 2002/03:96 s. 135-138, 177). I förevarande fall är det endast bestämmelsen i första stycket 3 som kan komma i fråga i vad den avser "rätt att till visst pris eller pris som skall fastställas enligt bestämda grunder ... förvärva tillgångar hos ett annat företag om rätten uppkommer när företagen är i intressegemenskap". - Med en rätt att förvärva tillgångar torde avses en ensidig rätt som typiskt sett förvärvas mot att intresseföretaget erhåller vederlag. Såvitt framgår har varken X AB eller finansbolaget vid ingåendet av terminskontrakten betalat något till varandra. Kontrakten är vidare ömsesidigt förpliktande och kan - beroende på ändring i valutakursen - för en och samma part leda till antingen vinst eller förlust. De kan därför inte anses vara en sådan rätt till förvärv av tillgångar som avses i den angivna bestämmelsen. En eventuell kapitalförlust omfattas alltså inte av bestämmelsen i fråga. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att terminskontrakten skulle anses omfattade av avdragsförbudet. - X AB bestred bifall till överklagandet. Bolaget anförde bl.a. följande. Kontrakten är inte fritt överlåtbara. Beskattning skall ske enligt bokföringsmässiga grunder. Även om det anses att beskattning skall ske enligt kapitalvinstreglerna är den ifrågavarande bestämmelsen inte tillämplig. En termin innebär att båda parter är bundna för ett fullgörande. Om lagstiftaren avsett att terminskontrakt skulle omfattas av punkt 3 i det aktuella stycket skulle rimligen denna punkt ha utformats på samma sätt som punkt 4. Det finns stöd för bolagets tolkning i förarbetena (prop. 2002/03:96 s. 137 och 177). - Regeringsrätten (2007-02-27, Sandström, Dexe, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget ingår avtal med ett koncernföretag om förvärv av utländsk valuta på termin för ett bestämt belopp. I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att det inte är fråga om en sådan rätt som avses i 25 a kap. 19 § första stycket 3 IL. Nämndens förhandsbesked skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2006-09-20, Norling)