RÅ 2007 not 30

Avdragsförbudet för kapitalförlust på rätt att förvärva tillgångar från ett företag i intressegemenskap ansågs inte tillämpligt på terminskontrakt avseende valuta (förhandsbesked)

Not 30. Överklagande av Y AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde Y AB, som ingick i samma koncern som sökanden i föregående notis (X AB), bl.a. följande. Bolaget ingår avtal med ett utländskt koncernföretag (internbank) för att valutasäkra framtida betalning av varor; även säkringsåtgärder vid förvärv av inventarier kan förekomma. Med anledning av avdragsbegränsningarna i 25 a kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har fråga uppkommit om beskattning skall ske inom ramen för kapitalvinst- eller rörelsereglerna. - Y AB frågade bl.a. om en valutatermin var en sådan rätt till förvärv av tillgång som avses i 25 a kap. 19 § första stycket 3 IL. -Skatterättsnämnden (2005-09-30, André, Wingren, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell)besvarade Y AB:s fråga på samma sätt som X AB:s fråga (se föregående notis) och motiverade också svaret på samma sätt. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att terminskontrakten skulle anses omfattade av avdragsförbudet. Y AB bestred bifall till överklagandet och åberopade motsvarande skäl som X AB (se föregående notis). - Regeringsrätten (2007-02-27, Sandström, Dexe, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De terminskontrakt som bolaget ingår med koncernföretaget och som omfattas av Skatterättsnämndens förhandsbesked avser valutasäkring av framtida varubetalningar till och från bolaget och lån för köp av anläggningstillgångar. I likhet med nämnden finner Regeringsrätten att fråga inte är om en sådan rätt som avses i 25 a kap. 19 § första stycket 3 IL. Nämndens förhandsbesked skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2006-09-20, Norling)