RÅ 2007 not 31

Den s.k. tiodagarsregeln ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas / Den s.k. tiodagarsregeln i lagen om offentlig upphandling ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas

Not 31. Överklagande av Stiftelsen Valjeviken ang. offentlig upphandling. - Landstinget Blekinge genomförde en förenklad upphandling enligt 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) avseende drift av familjeläkarmottagning i Sölvesborg. Landstinget tilldelade HälsoRingen Vård AB kontraktet. - Stiftelsen Valjeviken ansökte hos Länsrätten i Blekinge län om att åtgärd enligt 7 kap. 2 § LOU skulle vidtas. Länsrätten beslutade interimistiskt den 25 oktober 2006 att upphandlingen tills vidare inte fick avslutas. I dom den 15 november 2006 lämnade länsrätten ansökningen utan bifall. Samtidigt upphävde länsrätten det interimistiska beslutet. - Stiftelsen överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping. I beslut den 13 december 2006 avvisade kammarrätten överklagandet med motiveringen att det förelåg ett upphandlingskontrakt och att mer än tio dagar hade förflutit sedan länsrätten upphävt det interimistiska beslutet. - Stiftelsen yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och antingen återförvisa målet till kammarrätten eller förordna att upphandlingen skulle göras om. I andra hand yrkade stiftelsen att Regeringsrätten skulle återställa den frist om tio dagar från länsrättens dom inom vilken stiftelsen hos kammarrätten hade kunnat påkalla ett interimistiskt beslut. Stiftelsen yrkade vidare att förhandsavgörande från EG-domstolen skulle inhämtas i målet. Stiftelsen anförde bl.a. följande. Det föreligger inte något upphandlingskontrakt som medför att upphandlingen inte kan bli föremål för överprövning. Det är i och för sig ostridigt att HälsoRingen Vård AB och landstinget undertecknat ett s.k. villkorat upphandlingskontrakt. Ett villkor för avtalets giltighet är dock att ”upphandlingen … blivit föremål för överprövning enligt 7 kap. LOU … [som] inte lett till [åläggande] att vidta rättelse eller göra om upphandlingen”. Den enda rimliga tolkningen av avtalet är att giltigheten är beroende av att den rättsliga prövningen slutligen utmynnar i att upphandlingen står sig. Någon begränsning till prövning i första instans kan inte utläsas av det aktuella avtalsvillkoret. Det är också oklart om den tjänsteman som undertecknat avtalet för landstingets räkning var behörig firmatecknare. Vidare är tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § LOU inte förenlig med EG-rätten. Fristen, som innebär att stiftelsen endast hade sju arbetsdagar på sig att söka juridiskt biträde, ta ställning till huruvida länsrättens dom skulle överklagas och förmå kammarrätten att vidta interimistiska åtgärder, utgör knappast ett effektivt rättsskydd eller en ”skälig” tidsfrist. Begränsningarna i rätten till överprövning är inte heller förenliga med rätten att få tillträde till domstol enligt artikel 6 i Europakonventionen. -Regeringsrätten (2007-02-27, Nordborg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1) eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner att den gemenskapsrättsliga reglering som aktualiserats i målet redan har tolkats av EG-domstolen. Regeringsrätten finner därför inte anledning att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 37 c § FPL får tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd under vissa förutsättningar återställas. Den i 7 kap. 1 § tredje stycket LOU föreskrivna fristen om tio dagar, inom vilken en ansökan om åtgärder enligt 2 § samma kapitel kan prövas av allmän förvaltningsdomstol, är inte av beskaffenhet att kunna återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att förhandsavgörande från EG-domstolen skall inhämtas. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2007-02-13, Lif)