RÅ 2007 not 32

Besparingsskog uttagsbeskattades för överlåtelse av aktier till underpris till dotterbolag (förhandsbesked)

Not 32. Överklagande av Transtrands Sockens Besparingsskog av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anfördes bl.a. följande. Transtrands Sockens Besparingsskog (Besparingsskogen) bedriver verksamhet i Transtrands socken, Malungs kommun. Verksamheten avser huvudsakligen förvaltning av Besparingsskogens skogsfastigheter. Därutöver bedrivs elkraftproduktion samt fastighets- och värdepappersförvaltning. Produktionen av elkraft sker i Hormundsvalla Kraft AB, ett bolag som ägs till hälften av Besparingsskogen. Besparingsskogen äger också aktier i Malungs Elverk AB. - Besparingsskogen avser att överlåta aktierna i Hormundsvalla Kraft AB samt Malungs Elverk AB till ett helägt dotterbolag som inte innehåller några gamla underskott. Aktierna i de överlåtna bolagen är onoterade och köpeskillingen kommer inte att överstiga det skattemässiga värdet, vilket avsevärt understiger marknadspriset. Avsikten är att samla alla intresseföretag i ett bolag vilket överensstämmer med reglementet för Besparingsskogen. Enligt detta får avkastningen användas till investering i bl.a. vattenkraftproduktion under förutsättning att investeringen sker via juridisk person med begränsat ansvar för av Besparingsskogen insatt kapital. Besparingsskogen önskade svar på frågan om den blir föremål för uttagsbeskattning om onoterade aktier i Hormundsvalla Kraft AB och Malungs Elverk AB överförs till ett helägt dotterbolag. -Skatterättsnämnden (2005-04-22, André, ordf., Wingren, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Virin) lämnade följande förhandsbesked. Överlåtelserna av aktierna medför att Transtrands Sockens Besparingsskog skall uttagsbeskattas. - Motivering. - Transtrands Sockens Besparingsskog är en allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. En sådan person är obegränsat skattskyldig enligt 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Besparingsskogen innehar bl.a. aktier i två kraftverksbolag, Hormundsvalla Kraft AB och Malungs Elverk AB. Avsikten är att aktierna skall överlåtas till ett dotterbolag för en ersättning under aktiernas marknadsvärde. Den fråga som ställs i ansökan är om överlåtelserna medför att Besparingsskogen skall uttagsbeskattas. - I 23 kap. IL regleras under vilka förutsättningar uttagsbeskattning kan underlåtas när en tillgång som ingår i en näringsverksamhet överlåts till underpris. En besparingsskog kan inte hänföras till någon av de i 23 kap. 4 § IL uppräknade subjekten som omfattas av uttrycket företag i kapitlet. Transtrands Sockens Besparingsskog kan därför inte vara part i en underprisöverlåtelse (jfr 23 kap. 14 § IL). Med hänsyn härtill finner nämnden att det inte är möjligt att i anledning av aktieöverlåtelserna till dotterbolaget underlåta en uttagsbeskattning av Besparingsskogen grundad på aktiernas marknadsvärden. - Transtrands Sockens Besparingsskog överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle besvara frågan så att den planerade överlåtelsen till underpris inte föranledde att Besparingsskogen uttagsbeskattades. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2007-03-13, Nordborg, Dexe, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2006-11-15, Werth) - Samma dag avgjordes mål nr 2969-05 avseende Lima Sockens Besparingsskog med motsvarande fråga och utgång.