RÅ 2007 not 36

Ansökan om resning avvisad då den avsåg fråga som slutligt avgjorts av länsrätt

Skatteverket

Not 36. Ansökan av B.S. om resning i mål om inkomsttaxering. - B.S. yrkade vid 2004 års inkomsttaxering avdrag med 2 000 kr avseende kostnad för laddning av permobil/elrullstol. Skatteverket beslutade den 24 augusti 2004 att inte medge avdraget. B.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län som i dom den 7 oktober 2004 avslog överklagandet. B.S. begärde den 13 maj 2005 omprövning av Skatteverkets beslut av den 24 augusti 2004. Skatteverket beslutade den 27 juni 2005 att avvisa hans begäran på grund av att frågan prövats av länsrätten. - B.S. inkom den 1 juli 2005 till Regeringsrätten med en ansökan om resning som fick anses avse inkomsttaxeringen 2004. B.S. avled den 1 augusti 2005. -Regeringsrätten (2007-03-14, Almgren, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten bl.a. ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Den i målet aktuella frågan har avgjorts slutligt genom Länsrättens i Västmanlands län dom den 7 oktober 2004. Enligt 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar kan Regeringsrätten därför inte pröva B.S:s ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar B.S:s ansökan om resning. (fd II 2007-02-27, Törnqvist)